Podręcznik najlepszych praktyk Craftsman 921 152150

Craftsman 921 152150 to podręcznik najlepszych praktyk, który składa się z wyczerpujących instrukcji dotyczących wszelkiego rodzaju prac domowych. Instrukcje zawierają informacje na temat bezpieczeństwa, czyszczenia narzędzi, konserwacji maszyn, naprawy i konserwacji urządzeń, naprawy i konserwacji narzędzi i wiele innych. Podręcznik ma na celu pomóc wykonawcom dokonywać świadomych wyborów dotyczących narzędzi, materiałów i technologii, które najlepiej nadają się do wykonania danej pracy. Dzięki przejrzystym instrukcjom i wyczerpującym opisom, Craftsman 921 152150 może pomóc wykonawcom wykonywać swoją pracę w bezpieczny i skuteczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Craftsman 921 152150

Docer. pl - odkrywaj, dziel się z innymi i publikuj dokumenty!

Uzyskaj dostęp do milionów darmowych dokumentów.

Idealne do nauki

Jedyna darmowa platforma naukowa dostępna publicznie w Internecie. Nauka nigdy nie była tak łatwa

Najlepszy do dzielenia się

Docer to najlepsze miejsce do dzielenia się wiedzą w Internecie. Wyszukiwanie i udostępnianie prywatnych dokumentów nigdy nie było tak proste!

Oferty i wyceny firmowe

Publiczne dokumenty firmowe, aktualne cenniki, instrukcje obsługi - to tylko ułamek treści dostępnych na docer!

Prosty i wygodny

Miliony publicznych dokumentów tekstowych, publikacji naukowych, a nawet niepublikowanych fragmentów książek w jednym miejscu!

7 listopada 201415:022014Wersja do druku

Podręcznik najlepszych praktyk
Praca zbiorowa
CKPŚ 2014, zestaw 11 książek w pudełku

To, że leśnicy robią dużo dla ochrony zagrożonych gatunków, wiadomo nie od dziś. „Podręcznik…” nie jest więc nachalną próbą przekonania o oczywistym (zwłaszcza że ma stanowić źródło wiedzy także dla leśników). To ciekawe uzupełnienie, a czasem nawet zweryfikowanie wiedzy.

Każda z książek ma dwie części – opisującągatunek lub siedlisko, jego aktualny stan i przyczyny zagrożenia orazpodpowiadającą, co i jak robić, by dany gatunek czy obszar chronić. Bo przecieżo wypracowanie dobrych, jeśli nie najlepszych praktyk chodzi.

Swoje tomy otrzymały żubry, sowy, ptakiszponiaste, głuszce i cietrzewie, wilki, rysie i niedźwiedzie, nietoperze,zające i kuropatwy, gady, owady czy wreszcie siedliska kserotermiczne imokradła. Zestaw chyba uzasadniony.

Autorami poszczególnych podręczników sąspecjaliści z danej dziedziny. Np. o ochronie żubra opowiada m. in. prof. WandaOlech (koordynator ochrony żubra ex situ w Polsce, dziekan Wydziału Nauk oZwierzętach SGGW), o ochronie ptaków szponiastych i sów – dr Dariusz Anderwald(prezes Komitetu Ochrony Orłów), o tym, jak chronić nietoperze – Alek Rachwaldi Maciej Fuszara, o jednych zaś z najbardziej „widowiskowych” drapieżników(wilkach, rysiach i niedźwiedziach brunatnych) napisali Robert. W. Mysłajek iSabina Nowak. Wymienić wszystkich autorów nie sposób. Pozostaje zapewnić, żeswoje piętno odcisnęło wielu naprawdę znakomitych naukowców i praktyków.

Plejadę gwiazd nauki wspierają gwiazdy ekranu– CKPŚ nakręcił z TVP cykl 11 filmów dokumentalnych „Ocalony świat”. Każdy zodcinków jest uzupełnieniem treści poszczególnych książek („Las Polski”19/2014).

Sztywna oprawa i nietypowa pudełkowaobwoluta nadają elegancki sznyt dopełniający publikację. Na pewno będzie topozycja obowiązkowa „ochroniarzy”.

Publikacja jest także dostępna w formaciepdf na stronie internetowej www. pl.

UZ


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32924 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 318 70 82, faks 22 318 70 98.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa napisania tekstu 11 podręczników najlepszych praktyk zgodnego z zakresem merytorycznym wskazanym przez zamawiającego w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk (Best for Biodiversity).

II. 2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje napisanie w języku polskim tekstu podręczników najlepszych praktyk, wg założeń merytorycznych zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ): a. napisanie części ogólnej o danych gatunkach/siedliskach, na podstawie dostępnych publikacji i wiedzy eksperckiej - skrótowe przedstawienie informacji o biologii gatunku/siedliska, jego roli w ekosystemie, zagrożeniach, metodach ochrony - tylko w zakresie istotnym dla zrozumienia celów ochrony i sposobów jej realizacji. b. opisanie wskazanych w założeniach merytorycznych najlepszych praktyk, na podstawie informacji uzyskanych (przez Wykonawcę) od podmiotu realizującego dany projekt. Opis najlepszych praktyk powinien uwzględniać następujące elementy (o ile występują): - przedstawienie problemu - przyczyny podjęcia działań, czynniki, które spowodowały zagrożenia dla gatunku/siedliska (w skali lokalnej, na terenie realizacji opisywanych działań), - etap planowania i przygotowania działań (najlepszych praktyk) - wybór metod i rozwiązań technicznych, konieczne pozwolenia i uzgodnienia, pozyskiwanie środków finansowych, konsultacje z ekspertami. - przedstawienie realizowanych działań - opis wykonanych zadań, sposobów i terminów ich realizacji, trudności w czasie prowadzenia prac, - uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania - ocena stanu gatunku/siedliska przed podjęciem działań, nadzór przyrodniczy podczas prowadzenia prac, zakres i metody monitoringu po zakończeniu realizacji, efekty i wyniki monitoringu, - udział w realizacji Lasów Państwowych i leśników, - znaczenie danego działania dla społeczności lokalnej - czy i ewentualnie jak realizacja najlepszych praktyk wpłynęła na społeczność lokalną - na zwiększenie świadomości ekologicznej, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, zmniejszenie zagrożeń naturalnych (np. powodzi lub suszy) itp. - dalsze losy projektu (jak zastosowane rozwiązania funkcjonują obecnie). Procentowy udział poszczególnych części tekstu w całym podręczniku zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;c. Uzupełnienie tekstu rysunkami i schematami konstrukcji,wykonywanych w ramach opisywanych działań ochronnych. Do każdej opisywanej najlepszej praktyki należy umieścić przynajmniej dwa rysunki i lub schematy, przedstawiające zastosowane rozwiązania techniczne lub zasadę jego działania. Rysunki mają być uzupełnieniem treści, ich rolą jest pomoc w zrozumieniu zastosowanych rozwiązań. Rozmiar rysunków powinien być równy połowie strony formatu A5. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ten format nie zapewnia czytelności, możliwe jest zwiększenie go na całą stronę. Rysunki i grafiki muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej w pliku JPG lub TIF, w kolorze, w rozdzielczości 300 dpi. d. Wskazanie tematyki i lokalizacji w tekście zdjęć ilustrujących opisywane zagadnienia, rozwiązania techniczne, charakterystyczne cechy siedlisk itp. Ich rolą nie może być wyłącznie zwiększenie atrakcyjności wizualnej podręcznika. Zdjęcia będą pochodziły z zasobów Zamawiającego, do których posiada nieograniczone prawa autorskie i będą przedstawiały zarówno gatunki i siedliska, jak i rzeczowe efekty zrealizowanych działań. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie udostępni do wglądu zbiór zdjęć. W przypadku braku odpowiednich zdjęć, zostaną one wykonane na zlecenie Zamawiającego przez fotografa, zatrudnionego w osobnym postępowaniu. e. Naniesienie korekt i lub uzupełnień, wskazanych przez Zamawiającego. 2. Tekst podręczników musi spełniać następujące warunki: a. być zgodny z celami podręczników, opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, b. być zgodny z założeniami merytorycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy, c. najlepsze praktyki muszą być opisane w sposób dokładny i przystępny, d. być użyteczny dla osób planujących realizację projektów z zakresu ochrony przyrody. 3. Podręcznik powinien mieć objętość 60-90 stron formatu A4 (1800 znaków), pisanych czcionką Times New Roman 12 p., z pojedynczą interlinią i standardowymi marginesami (2, 5 cm). Do tej objętości wliczane są rysunki i schematy, nie liczone są zdjęcia. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowyw formie papierowego wydruku, który musi być podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę. 5. Tekst podręcznika będzie zamieszczony na wersji elektronicznej papieru firmowego projektu LIFE+, który przekazany zostanie przez Zamawiającego do Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy; 6. Termin realizacji: a. Podręcznik zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej w ciągu 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; b. W ciągu 15 dni kalendarzowych odprzekazania wersji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do podręcznika; c. Wykonawca ma na wprowadzenie korekt, wynikających z uwag, 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania jej do Zamawiającego w formie elektronicznej. Zamawiający może w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania poprawionej wersji podręcznika, zgłosić uwagi do wprowadzonych korekt. Na wprowadzenie uwag do podręcznika i przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji Wykonawca ma 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień jej wpłynięcia do Zamawiającego w wersji papierowej. Wydruk poprawionej wersji podręcznika musi być podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę. Okres od podpisania umowy do przekazania w formie papierowej ostatecznej wersji podręcznika nie może przekroczyć 125 dni kalendarzowych. f. Potwierdzeniem zakończenia realizacji zadania jest podpisanie przez osoby upoważnione z obu stron umowy protokołu odbioru końcowego, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury. Nastąpi to po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę podręcznika wraz z rysunkami i schematami, po naniesieniu drugich korekt. 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 1 do tekstu podręcznika oraz nanoszonych przez Wykonawcękorekt wraz z rycinami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; 8. Usługa obejmuje napisanie tekstów podręczników najlepszych praktyk ochrony przyrody o następującej tematyce: Część I: Podręcznik 1 - Najlepsze praktyki w ochronie żubra, Część II: Podręcznik 2 - Najlepsze praktyki w ochronie dużych ssaków drapieżnych (wilka, rysia, niedźwiedzia), Część III: Podręcznik 3 - Najlepsze praktyki w ochronie kuraków leśnych (głuszca i cietrzewia), Część IV: Podręcznik 4 - Najlepszepraktyki w ochronie zająca i kuropatwy, Część V: Podręcznik 5 - Najlepsze praktyki w ochronie mokradeł, Część VI: Podręcznik 6 - Najlepsze praktyki w ochronie wybranych gadów (węża Eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego), Część VII: Podręcznik 7 - Najlepsze praktyki w ochronie nietoperzy, Część VIII: Podręcznik 8 - Najlepsze praktyki w ochronie ptaków szponiastych, (tj. orlik krzykliwy, orzeł przedni, bielik, rybołów lub sokół wędrowny); Część IX:Podręcznik 9 - Najlepsze praktykiw ochronie sów, Część X: Podręcznik 10 - Najlepsze praktyki w ochronie wybranych owadów (ksylobiontów, błonkówek), Część XI: Podręcznik 11 - Najlepsze praktyki w ochronie kseroterm. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):92. 31. 22. 12 - Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych.

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Podręcznik 1 - Najlepsze praktyki w ochronie żubra

IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05. 03. 2013.

IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

  Sprawdź tą firmę:

IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16666, 66 PLN. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11070, 00

 • Oferta z najniższą ceną: 11070, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 11070, 00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Podręcznik 2 - Najlepsze praktyki w ochronie dużych ssaków drapieżnych (wilka, rysia, niedźwiedzia)

IV.

 • Wildlife Consulting Robert W. Mysłajek, Twardorzeczka 229, 32-324 Lipowa, kraj/woj. śląskie.
  • Cena wybranej oferty: 21000, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 21000, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 21000, 00

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 3

  Nazwa: Podręcznik 3 - Najlepsze praktyki w ochronie kuraków leśnych (głuszca i cietrzewia)

  IV.

 • Dorota Zawadzka, Zenon Rzońca, Artur Pałucki w imieniu których i na rzecz działa Dorota Zawadzka, ul. 25 czerwca 68B/15, 26-600 Radom, kraj/woj.
  • Cena wybranej oferty: 21600, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 21600, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 21600, 00

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 6

  Nazwa: Podręcznik 6 - Najlepsze praktyki w ochronie wybranych gadów (węża Eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego)

  IV.

 • Michał Piotrowski, Katarzyna Kurek, Janusz Holuk w imieniu których i na rzecz działa Michał Piotrowski, ul. Noakowskiego 7, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
  • Cena wybranej oferty: 20000, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 20000, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000, 00

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 7

  Nazwa: Podręcznik 7 - Najlepsze praktyki w ochronie nietoperzy

  IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

 • Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, kraj/woj.

  Sprawdź tą firmę:

  • Cena wybranej oferty: 18000, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 14500, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 40000, 00

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 8

  Nazwa: Podręcznik 8 - Najlepsze praktyki w ochronie ptaków szponiastych, (tj. orlik krzykliwy, orzeł przedni,bielik, rybołów lub sokół wędrowny)

  IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 • Dariusz Anderwald, Porszewice 24, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.
 • Oferta z najniższą ceną: 14500, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 21000, 00

 • Waluta: PLN.

 • Część NR: 9

  Nazwa: Podręcznik 9 - Najlepsze praktyki w ochronie sów

  IV.

 • Oferta z najniższą ceną: 14500, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000, 00

 • Waluta: PLN.

 • Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

  Podręcznik najlepszych praktyk Craftsman 921 152150

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Craftsman 921 152150

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Craftsman 921 152150