Instrukcja instalacji i szybkiego startu Cisco 7012

Instalacja i szybki start Cisco 7012 jest łatwa i prosta. Przed rozpoczęciem instalacji, należy upewnić się, że wszystkie wymagane narzędzia, części i oprogramowanie są dostępne. Następnie należy dokładnie przeczytać instrukcję instalacji i szybkiego startu, aby upewnić się, że wszystkie kroki są wykonywane poprawnie. Podczas instalacji często konieczne jest wykonanie kilku kroków, w tym wprowadzenie konfiguracji sprzętowej, skonfigurowanie sieci i podłączenie urządzenia do środowiska sieciowego. Po zakończeniu instalacji należy zapoznać się z oprogramowaniem i ustawić ustawienia, aby urządzenie działało poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i szybkiego startu Cisco 7012

Instalacja i uruchomienie programu - szybki start


5. Aby uruchomić program klikamy:Start - RESET2 - R2płatnik w. 10. x (lub R2płatnikPRO w. x lub R2płatnikSBO w. x) lub w ikonę programu na pulpicie.

6. Aby wydrukować instrukcję obsługi (jeśli jej nie mamy) klikamy:Start - RESET2 - Instrukcja użytkownika

7. Przy pierwszym uruchomieniu wczytujemy licencję z płyty instalacyjnejlub internetu, albo rejestrujemy wersję DEMO lub START.

Licencję możemy wczytać później (po zakupie programu),nie tracąc danych wprowadzonych w czasie pracy na wersji demonstracyjnej.

8. Przy pierwszym uruchomieniu program tworzy bazę danych na serwerze SQL.Musimy tylko podać parametry dostępu do serwera, czyli jego nazwę i hasło.Możemy również określić własną nazwę tworzonej bazy.

Jeśli serwer SQL zainstalowany został wraz z programem, parametry dostępoweserwera podstawiają się automatycznie, wystarczy je zaakceptować.

9. Po utworzeniu bazy danych wybieramy przykładowy zestaw danych:

  • Definicje standardowe - w celu rozpoczęcia normalnej pracy

  • Definicje standardowe z przykładowymi danymi - w celu przejrzenia możliwościsystemu przy próbnej pracy z przykładowymi danymi

1. Upewniamy się czy na twardym dysku jest przynajmniej 600 MB wolnego miejsca.

2. Wkładamy firmową płytę z wersjami demonstracyjnymi do napędu CD-ROM.

3. Po ukazaniu się na ekranie obrazka z firmową płytą klikamy w pozycjęR2płatnik (lub R2płatnikPRO lub R2płatnikSBO).

Jeśli obraz płyty się nie ukaże, to z menu Start wybieramy komendę Uruchom, klikamy w przycisk Przeglądaj i z głównego folderu płyty wybieramy Instaluj. exe po czym klikamy Otwórz i OK.

4. Po kliknięciu w przycisk Dalej instalacja standardowa spowoduje automatyczne zainstalowanie programu w katalogu domyślnym. Wraz z programem zainstaluje się bezpłatna wersja serwera bazy danych Microsoft SQL Server w wersji Express.

Jeśli chcemy określić własny katalog docelowy lub wykorzystać zainstalowany już wcześniej serwer MS SQL, albo jeśli chcemy zainstalować wersję sieciową to wybieramy instalację szczegółową.

Dołączam do tematu instrukcje:1. Instrukcje instalacji i szybkiego programowania2. Użytkownika

Centrala
ATS2000/3000/4000/4500
Instrukcja instalacji
i szybkiego programowania
Wersja 1. 0, Czerwiec 2002

1

Centrala ATS2000/3000/4000/4500 Instrukcja Instalacji i Szybkiego Programowania

Aritech jest częścią firmy Interlogix Company
(C) 2002 Interlogix B. V.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana,
transmitowana, przechowywana w systemie wyszukiwawczym ani przesyłane w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek
środkami - elektronicznymi, fotokopiującymi, rejestracyjnymi lub innymi - bez uprzedniego pisemnego pozwolenia
firmy Interlogix B. V. Firma Interlogix B. zastrzega sobie prawo zmiany informacji bez powiadomienia.

SPIS TREŚCI
Ogólne wskazówki do Instalacji systemu...................................................................................................... 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podłączenie zasilania sieciowego.................................................................................................. 2
Montaż............................................................................................................................................ 2
Przywracanie ustawień domyślnych.............................................................................................. 2
Ogólne zalecenia odnośnie instalacji............................................................................................. 2
Instalacja Central Alarmowych ATS2000/3000.............................................................................. 4
Schematy połączeń (ATS2000/3000)............................................................................................ 5
Instalacja Central Alarmowych ATS4000/4500.............................................................................. 6
Schematy połączeń (ATS4000/4500)............................................................................................ 7
Okablowanie (ATS2000/3000)....................................................................................................... 8
Okablowanie (ATS4000/4500)....................................................................................................... 9
Podłączenie magistrali systemowej............................................................................................. 10
Podłączenie do sieci energetycznej............................................................................................. 10
Uziemienie.................................................................................................................................... 10
Montaż sprzętu - adresowanie.................................................................................................... 11
Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach (ATS 1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220,
ATS1221, ATS1250).................................................................................................................... 11
Wyjścia......................................................................................................................................... 11
Wyjścia syreny............................................................................................................................. 12
Grupy sterowania wyjść............................................................................................................... 12
Numerowanie drzwi i wind........................................................................................................... 12
Wartości rezystorów zakończenia linii......................................................................................... 12

Podręcznik Szybkiego Programowania........................................................................................................ 14
8

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w centrali (przy pomocy zworki 'Kill')............. 14
Włączanie zasilania centrali......................................................................................................... 14
Rozbrajanie systemu.................................................................................................................... 14
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w centrali (przy pomocy Menu 14)................. 14
Uzyskiwanie dostępu do menu ATS............................................................................................ 14
Uzyskiwanie dostępu do menu programowania w celu zaprogramowania systemu................... 15
Zmiana parametrów w programowaniu (przykłady)..................................................................... 15
Programowanie linii...................................................................................................................... 15
Zmiana kodu menedżera............................................................................................................. 15
Kolejność programowania............................................................................................................ 15

Dane Techniczne............................................................................................................................................ 16
1. Zasilanie z sieci energetycznej................................................................................................ 16
2. Dane techniczne zasilacza....................................................................................................... 16
3. Ogólne dane techniczne.......................................................................................................... 16
4. Bezpieczniki............................................................................................................................. 16
Mapa Programowania..................................................................................................................................... 17

OGÓLNE WSKAZÓWKI DO INSTALACJI SYSTEMU
1. Podłączenie zasilania sieciowego
Sieć elektryczną należy podłączyć do złącza sieciowego.
Można w tym celu wykorzystać przewód montowany na
stałe lub elastyczny przewód sieciowy przeprowadzony
do uziemionego gniazda sieciowego. W wypadku
zastosowania okablowania stałego, w tym obwodzie
należy zainstalować dedykowany rozłącznik obwodu. W
każdym przypadku podłączenie zasilania sieciowego
musi spełniać wymagania lokalnych przepisów.
WAŻNE: Przed otwarciem obudowy należy odłączyć
napięcie sieciowe! W tym celu należy:
o

!

Wyciągnąć wtyczkę sieciową ze
ściennego gniazda sieciowego
lub

o
odłączyć napięcie za pomocą
dedykowanego rozłącznika obwodu

WAŻNE: To urządzenie może być wyposażone w
baterię akumulatorową, pozbywając się której należy
zastosować się do przepisów dotyczących wyrzucania i
składowania chemikaliów.

4. Ogólne zalecenia odnośnie
instalacji
Centrale alarmowe ATS2000/3000/4000/4500 zostały
zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane tak,
aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
emitowania i odporności na zakłócenia elektryczne i
elektromagnetyczne, określone przez obowiązujące
normy.
Jeśli zalecenia przedstawione w tym roszdziale będą
przestrzegane, system Advisor MASTER będzie służył
przez wiele lat zapewniając ochronę na stałym, wysokim
poziomie.
Poza poniższymi zaleceniami, w trakcie instalacji
systemu
opartego
na
centralach
alarmowych
ATS2000/3000/4000/4500 należy się bezwzględnie
zastosować do wszystkich wymagań określonych w
lokalnych normach zależnych od kraju. Tylko osoba
posiadająca niezbędzne kwalifikacje powinna połączać
system do sieci energetycznej i telefonicznej PSTN.
Sprawdź czy system alarmowy jest dobrze
uziemiony.

2. Montaż

1.

Zapewnij fizyczne rozdzielenie przewodów
podłączonych do sieci elektrycznej i nisko
napięciowych. Powinny one wchodzić do
odbudowy centrali alarmowej różnymi
otworami.

3.

Jeśli do wyprowadzenia przewodów z
obudowy wykorzystywane są otwory na
górze lub u dołu obudowy to należy zadbać
oto aby akcesoria użyte do okablowania
(rynienki, puszki połączeniowe itd. ) były
odpowiedniej jakości. Należy zwrócić
szczególną uwagę na klasę odporności
pożarowej.

Sieć elektryczną należy podłączyć do
złącza sieciowego, używając przewodu
montowanego na stałe lub przewodu
sieciowego
przeprowadzony
do
uziemionego gniazda sieciowego. Zawsze
umocuj do obudowy przewód sieciowy w
pobliżu złącza sieciowego.

Urządzenie jest montowane za pomocą wkrętów
lub kołków z wykorzystaniem czterech otworów
montażowych w podstawie.
Należy zadbać, aby urządzenie było zamontowane na
płaskiej, solidnej, pionowej powierzchni, tak, aby przy
dociąganiu wkrętów lub kołków podstawa urządzenia
nie była narażona na zginanie lub skręcanie.
Między obudowami kilku urządzeń montowanych obok
siebie należy pozostawić odstęp 50 mm, a między
obudową i ścianą należy pozostawić odstęp 25 mm.
Mocowanie baterii akumulatorowej wewnątrz obudowy
jest efektywne tylko w przypadku kiedy centrala
zamontowana jest na stałe. W razie konieczności
przetransportowania centrali alarmowej należy więc
wyjąć baterie akumulatorowe na czas transportu
centrali.
Należy zwrócić również uwagę na zamocowanie
przewodów tak, aby w razie przerwania nie
doprowadziły do przypadkowego zetknięcia z innymi
przewodami lub obwodem elektronicznym.

a.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem instalowania i
programowania systemu, należy przywrócić
ustawienia domyślne centrali alarmowej. Ma
to na celu zapewnienie odpowiednich
ustawień regionalnych oraz znany punkt wyjściowy do
programowania.

!

5.

2

W razie użycia przewodu stałego
należy zainstalować w łatwo
dostępnym miejscu dodatkowy
rozłącznik obwodu.

b. Przywracanie ustawień domyślnych

Nigdy nie zabielaj cyną końcówek
przewodów sieciowych, które mają
być podłączone do skręcanego
złącza sieciowego.

Przewody
alarmowej

wewnątrz obudowy
nie
powinny

centrali
tworzyć

dodatkowych pętli i powinny być ułożone
tak, aby nie przechodziły nad ani pod
układem drukowanym centrali. Zaleca się
użycie opasek mocujących przewody do
obudowy
co
zwiększa
estetykę
okablowania.
6.

Bateria akumulatorowa używana z tym
systemem musi spełniać wymagania
odporności pożarowej (klasa HB lub
lepsza).

7.

Jakikolwiek
układ
podłączony
bądź
bezpośrednio do styków przekaźnika na
płycie centrali, bądź do zewnętrznego
przekaźnika poprzez wyjście elektroniczne
na płycie centrali powinien posiadać
odpowiednie
zabezpieczenia
przeciw
przepięciowe oraz spełniać następujące
warunki:
Stycznik przełączający zasilenie z
sieci
energetycznej
powinien
znajdować się na zewnątrz
obudowy centrali alarmowej.

Zawsze
podłączaj
diodę
zabezpieczającą
(np. 1N4001)
równolegle do cewki przekaźnika

c.

Używaj jedynie przekaźników o
dobrej izolacji pomiędzy stykami i
cewką.

8.
Ze względu na właściwą wentylację
minimalny odstęp zachowany pomiędzy
obudowami powinien wynosić 50mm.
9.
Stosować tylko w sprzyjających
warunkach środowiskowych i nieagresywnej
atmosferze.
.

3

5. Instalacja Central Alarmowych ATS2000/3000

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

J5-J6
J7
J8

4

Podłączenie uziemienia do ekranów kabla
danych, zacisku uziemienia obudowy i
łącznika śrubowego.
Pamięć Eprom (instalowana fabrycznie)
Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna,
tylko ATS3000)
TST1 - przywracanie głównego kodu
użytkownika
TST 2 - tylko do użytku fabrycznego
Pierścień ferrytowy do przewodów
telefonicznych PSTN. Każdy z przewodów
telefonicznych (wejściowy i wyjściowy)
powinien być nawinięty (po jednym zwoju
każdy) przez pierścień ferrytowy i
wyprowadzony na zewnątrz obudowy poprzez
najbliższy otwór.
Linie
Interfejs ekspanderów wejść ATS1202 (tylko
ATS3000)
Interfejs wyjścia zegarowego do podłączenia
ekspandera wyjść albo karty z 4
przekaźnikami bez zegara.

J9

Wbudowane wyjście przekaźnikowe.

J10

Magistrala systemowa RS485 i połączenia
antysabotażowe obudowy
J11
Złącze interfejsu drukarki lub drukarka/PC
(ATS1801)(tylko ATS3000)
J13
Złącza syreny i lampy
J14
Pomocnicze wyjście zasilania
(SW+ i SW- tylko ATS3000)
J16
Złącze linii telefonicznej PSTN
J17
Złącza zasilania
J18
Złącze szeregowe (RS232)
J20
Złącze ISDN/Audio
J2, J3, J4, J15, J19
Nie zainstalowane
Więcej informacji na temat obwodu drukowanego, patrz
rysunek przedstawiający schemat połączeń na stronie
Schematy połączeń (ATS2000/3000)
(1)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Dodatkowy pierścień ferrytowy (gdy wymagany). Przewody
telefoniczne (wejściowy i wyjściowy) powinny być nawinięte na
pierścień ferrytowy (po jednym zwoju każdy).
Podłączenie zasilania sieciowego
z transformatora
Uziemienie systemu (szczegóły na str. 10
Akumulator 12 V
Przełączane wyjście dodatkowe
(tylko ATS3000)
Zewnętrzna syrena lub głośnik 8 omów
Jeśli nie jest podłączona zewn. syrena,
należy podłączyć rezystor 1K
Wewnętrzna syrena lub głośnik 8 omów
Lampa 12 V
Magistrala systemowa
Styk antysabotażowy panelu przedniego,
normalnie zamknięty
Styk antysabotażowy panelu tylnego,
Styk alarmowy, normalnie zamknięty
Styk antysabotażowy, normalnie zamknięty
Płyta wyjść +12V
Pamięć RAM lub IUM (tylko ATS3000, opcjonalna)
Pamięć Eprom (instalowana w fabryce)
Styki KILL - ich zwarcie przywraca ustawienia fabryczne w centrali
Zwora linii 9-16. Należy zewrzeć, jeśli ATS1202 jest podłączony do
J7 (tylko ATS3000).
Test 2 - tylko do użytku fabrycznego
Test 1 - do resetowania głównego kodu
instalatora
Złącze programowania obwodu ISP,
do programowania CPL. (fabryczne)

J7

Interfejs ekspanderów wejść ATS1202
(tylko ATS3000).
J8
Interfejs wyjścia zegarowego do podłączenia ekspandera wyjść
lub karty z 4 przekaźnikami bez zegara.
J9
Wbudowane wyjście przekaźnikowe
J10
Magistrala systemowa RS485 i połączenia antysabotażowe obudowy
Złącze interfejsu do drukarki lub drukarki/PC (ATS1801)(tylko ATS3000)
Pomocnicze wyjście zasilania (+, -, SW+ i SW- tylko ATS3000)
Złącze komutowanej linii telefonicznej PSTN
Złącze szeregowe do PC (RS 232)
Nie zainstalowane

Tymczasowe złącze serwisowe
- port szeregowy (J18)
Używać przewodu do programowania ATS1630.

5

6. Instalacja Central Alarmowych ATS4000/4500

danych (zacisk uziemienia i łącznik śrubowy)
Flash (instalowana fabrycznie)
TST 2 - tylko do użytku fabrycznego

J2-J6
J19
J20

(tylko ATS4000/4500))
(+, -, SW+ i SW-)
RJ11 Złącze linii telefonicznej
Złącze ISDN/Audio

J11

antysabotażowe obudowy

6

Schematy połączeń (ATS4000/4500)
Dodatkowy pierścień ferrytowy (gdy
wymagany) Przewody telefoniczne
(wejściowy i wyjściowy) powinny być
nawinięte na pierścień ferrytowy (po jednym
zwoju każdy).
Uziemienie systemu (szczegóły na str. 10)
Sterowane wyście zasilacza
Złącze wyjścia +12V
Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna)
Styki KILL - ich zwarcie przywraca
ustawienia fabryczne w centrali
Pamięć Flash (nie używana)
J2-J6 Linie
ekspandera wyjść lub karty z 4 przekaźnikami bez
zegara.
Złącze do interejsu drukarki lub drukarki/PC
Pomocnicze wyjście zasilania (+, -, SW+ i SW-)
J15
Złącze komunikacyjne RJ45 (nie montowane)
Złącze komunikacyjne RJ11 (nie montowane)
Używać przewodu do programowania ATS1630

7

7. Okablowanie (ATS2000/3000)
Schemat zalecanego okablowania magistrali
systemowej
Złącze,, TERM" znajduje się na pierwszym
i na ostatnim urządzeniu magistrali systemowej. Jeśli
stosowane jest okablowanie typu
,, gwiazda", złącze,, TERM" jest podłączone tylko
w urządzeniach na końcach dwóch najdłuższych gałęzi
magistrali systemowej.
(1) Podłączone złącze TERM (pierwsze urządzenie na
lokalnej magistrali systemowej)
(2) Centrala ATS2000/3000
(3) Stacja ZAZ z wyświetlaczem LCD
- ATS1105 (złącze TERM nie ustawione
na ON)
(4) Oddzielny zasilacz 12 V. Wymagany,
jeśli odległość stacji ZAZ od najbliższej
centrali lub modułu MZD jest większa
niż 100 m. Przewód oznaczony znakiem,, -"
należy połączyć z przewodem,, -" magistrali
(5) Preferowanym typem przewodów danych jest WCAT
52 (2 pary skręcone)
(6) Złącze TERM podłączone (ostatnie urządzenie na
lokalnej magistrali)
(7) Złącze uziemienia do podłączenia ekranu
(8) Dowolny moduł zbierania danych,
np. ATS1201, ATS1210, ATS1220, ATS1250
Zobacz: Podłączenie magistrali systemowej i Uziemienie -
szczegóły na stronie 10

Diody LED
L1:

Błyska powoli, kiedy centrala pracuje (działa
mikroprocesor).

Komunikacja Szeregowa
Rx:

Żółta dioda LED błyska, kiedy urządzenia
wyniesione (ZAZ i MZD) odpowiadają na
odpytywanie.

Tx:

Czerwona dioda LED błyska, kiedy centrala
odpytuje urządzenie (urządzenia) wyniesione. Ta
dioda musi być zawsze aktywna.

Komunikacja Modemowa
Rx1:

Żółta dioda LED błyska, kiedy są odbierane dane z
urządzenia podłączonego do linii telefonicznej
(J15/J16/J19) (stacja monitorowania alarmów lub
modem komunikatora telefonicznego) albo do
złącza J18 (port szeregowy RS232 PC).

Tx1:

Czerwona dioda LED błyska, kiedy są nadawane
dane z centrali do urządzenia podłączonego do linii
telefonicznej (J15/J16) albo do złącza J18 (port
szeregowy).

8. Okablowanie (ATS4000/4500)
Schemat zalecanego okablowania magistrali systemowej
i na ostatnim urządzeniu magistrali systemowej. Jeśli stosowane jest okablowanie typu
,, gwiazda", złącze,, TERM" jest podłączone tylko
w urządzeniach na końcach dwóch najdłuższych gałęzi magistrali systemowej.
(1) Podłączone złącze TERM
(pierwsze urządzenie na lokalnej
magistrali systemowej)
(2) Centrala ATS4000/4500
- ATS1105 (złącze TERM nie
ustawione
(4) Oddzielny zasilacz 12 V.
Wymagany,
jeśli odległość stacji ZAZ od
najbliższej
centrali lub modułu MZD jest
większa
niż 100 m. Przewód oznaczony
znakiem,, -"
należy połączyć z przewodem,, -"
magistrali
(5) Preferowanym typem przewodów
danych jest WCAT 52 (2 pary
skręcone)
(6) Złącze TERM podłączone (ostatnie
urządzenie na lokalnej magistrali)
(7) Złącze uziemienia do podłączenia
ekranu
np. ATS1201, ATS1210, ATS1220,
ATS1250
Zobacz: Podłączenie magistrali
systemowej i Uziemienie - szczegóły
na stronie 10
Ekran przewodu powinien być
podłączony do jednego urządzenia.

Błyska powoli, kiedy centrala
pracuje (działa mikroprocesor).

Żółta dioda LED błyska, kiedy
urządzenia wyniesione (ZAZ i
MZD) odpowiadają na
Czerwona dioda LED błyska, kiedy centrala odpytuje urządzenie (urządzenia) wyniesione. Ta dioda musi być
zawsze aktywna.

Żółta dioda LED błyska, kiedy są odbierane dane z urządzenia podłączonego do linii telefonicznej (J15/J16/J19)
(stacja monitorowania alarmów lub modem komunikatora telefonicznego) albo do złącza J18 (port szeregowy
RS232 PC).

Tx1:
Czerwona dioda LED błyska, kiedy są nadawane dane z centrali do urządzenia podłączonego do linii
telefonicznej (J15/J16) albo do złącza J18 (port szeregowy).
9

9. Podłączenie magistrali systemowej

11. Uziemienie

Magistrala systemowa łączy moduły zbierania danych
MZD (przeznaczone do uzyskania dodatkowych linii) i
stacje zazbrajania ZAZ z centralą ATS. Urządzenia
wyniesione mogą być oddalone od central ATS nawet o
1, 5 km.

o

OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać
poprawnej procedury uziemiania.
Uziemianie obudowy zawierającej kilka
urządzeń

!

Wszystkie urządzenia zaprojektowane do pracy
w systemie mają połączenia uziemiające przez
metalowe kołki do metalowej obudowy.

Stacje zazbrajania i moduły zbierania danych muszą
być połączone z magistralą systemową za pomocą
ekranowanych przewodów typu 2 pary skręcone
(zalecane są przewody Belden 8723).

Należy zwrócić uwagę, aby te metalowe kołki miały
dobry kontakt z obudową (należy się wystrzegać farby).

Ekran przewodu danych powinien być połączony
z ziemią w centrali ATS, a na drugim końcu powinien
być pozostawiony nie podłączony.

Połączenia uziemienia w każdym elemencie sprzętu
mogą być wykorzystywane do podłączenia ekranów
przewodów ekranowanych.

W wypadkach, kiedy odległość między stacją
zazbrajania i najbliższym urządzeniem jest większa niż
100 metrów konieczne jest stosowanie oddzielnego
zasilacza do zasilania stacji zazbrajania.

Jeśli urządzenie jest umieszczone w obudowie
plastikowej, zacisk uziemiający tego urządzenia nie
musi być podłączony.

Aby zasilać stację zazbrajania, nie należy podłączać
przewodu,, +" z magistrali systemowej. Biegun,, +"
lokalnego zasilacza należy podłączyć do zacisku,, +" w
stacji zazbrajania, a następnie podłączyć przewód 0
wolt z zasilacza i 0 wolt z magistrali systemowej do
zacisku stacji zazbrajania oznaczonego,, -".

Uziemianie central w pojedynczym
budynku

W pojedynczym budynku obudowy lub urządzenia są
uziemiane do uziemienia bezpieczeństwa.

Zobacz: Okablowanie na stronie 8, 9

Uziemienie bezpieczeństwa w tym budynku powinno
być sprawdzone przez licencjonowanego specjalistę.

10. Podłączenie do sieci energetycznej

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że sieć
energetyczna jest odłączona (patrz strona 2)

Uziemianie central rozmieszczonych
w kilku budynkach

Jeśli okablowanie obejmuje kilka oddzielnych
budynków, będzie używanych kilka systemów
uziemienia. Do odizolowania magistrali systemowej
należy stosować izolatory/repetytory ATS1740. W ten
sposób system jest zabezpieczany przed wahaniami
potencjału ziemi.

W trakcie podłączania centrali do sieci energetycznej
należy używać opasek mocujących w celu poprawnego
umocowania przewodów.

.

Ekranowanie
Ekrany wszystkich używanych w systemie
ekranowanych przewodów powinny być podłączone
tylko na JEDNYM z końców do jednego wspólnego

(5)

10

Zasilanie sieciowe z lokalnym uziemieniem
Złącze zasilania sieciowego
Systemowa magistrala danych
Złącze uziemienia
Budynek 1

(9)

Budynek 2
Urządzenie w obudowie metalowej
Urządzenie w obudowie plastikowej
Centrale alarmowe ATS serii
ATS2000/3000/4000/4500.

punktu uziemienia w budynku (zobacz rysunek). Jeśli
ekranowany przewód magistrali systemowej jest

prowadzony przez kilka urządzeń w obudowach
plastikowych, należy połączyć ze sobą ekrany
przewodu przychodzącego i przewodu wychodzącego.

12. Montaż sprzętu - adresowanie
Wszystkie moduły zbierania danych (MZD), linie oraz
wyjścia są numerowane zgodnie z ogólną zasadą.
Jest to wykorzystywane przy ustalaniu fizycznych
numerów/lokalizacji modułów MZD, wyjść itp. podczas
programowania.
Tabela 1: Linie i wyjścia przydzielone do każdego
modułu MZD
Centrala
MZD 1
MZD 2
MZD 3
MZD 4
MZD 5
MZD 6
MZD 7

1-16
17-32
33-48
49-64
65-80
81-96
97-112
113-128

MZD 8
MZD 9
MZD 10
MZD 11
MZD 12
MZD 13
MZD 14
MZD 15

129-144
145-160
161-176
177-192
193-208
209-224
225-240
241-256

Linie ATS2000/3000/4000/4500
Do centrali ATS może być podłączonych nie więcej niż 8
linii, które są numerowane od 1 do 8. Do centrali
alarmowej ATS4000/4500 można podłączyć do 16-stu
linii o numerach od 1 do 16. Moduły MZD od 1 do 15
mają numery linii przedstawione w tabeli 1. Centrala
może być rozszerzona do 24 lub 32 linii (przy użyciu
urządzenia ATS 1202). Centrala alarmowa
ATS4000/4500 może zostać rozszerzona maksymalnie
do 32 linii przy użyciu modułu ATS1202.
Centrala ATS2000 i ATS3000 pozwala na podłączenie
tylko 32 (ATS2000) lub 64 linii (ATS3000), które mogą
być programowane jako linie typu innego niż 0.
Centrale alarmowe ATS4000 oraz ATS4500 pozwalają
na pełne rozszerzenie systemu do 255 linii innego typu
niż 0.
Do standardowego modułu MZD można podłączyć
osiem linii. Niektóre z nich mogą być rozszerzane
w krokach co 8, aż do 32 linii, a więc moduł MZD
może mieć 8, 16, 24 lub 32 linie.
Rozszerzenie liczby linii podłączonych do centrali lub
do modułu MZD do liczby większej niż 16 za pomocą
urządzenia ATS 1202 jest równoważne skojarzeniu
dwóch adresów MZD. Dodatkowe linie są brane
z następnego modułu MZD. Następnego modułu
MZD nie wolno umieszczać na liście urządzeń
do odpytywania. Ten sposób pracy jest stosowany
w celu zachowania spójnej numeracji.
Przykład: Moduł MZD1 ma 32 linie (W konsekwencji
moduł MZD2 nie może istnieć, ponieważ
moduł MZD1 wykorzystał linie przydzielone
do jego adresu. Zatem modułu MZD2 nie
wolno używać)
Moduł MZD3 jest zatem drugim urządzeniem
fizycznym. Jeśli moduł ten ma 24 lub 32 linie,
moduł MZD4 nie może istnieć itd.
Urządzenia ATS1250 i ATS1260 to także moduły MZD,
a ich linie są zgodne ze standardową numeracją linii.

Przykład: Urządzenie ATS1250 1 jest modułem MZD1 i
ma 16 linii, które centrala ATS rozpoznaje
jako linie od 17 do 32.

Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach
(ATS 1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220,
ATS1221, ATS1250)
Każdy moduł MZD zaprogramowany do odpytywania
powinien być widziany przez centralę ATS jako 16 lub
32 linie, zależnie od ustawienia przełącznika DIP 5.
Jeśli do modułu MZD jest podłączonych tylko 8 lub
24 linie, nieużywane w systemie numery linii muszą być
zaprogramowane w bazie danych linii jako typ 0 (linia
wyłączona). Ta sama zasada dotyczy centrali, jeśli tylko
podłączonych jest więcej niż 8 linii.
Przykład: Moduł MZD1 ma 24 linie (zainstalowane
2 ekspandery linii i przełącznik DIP 5 w pozycji on).
Dlatego linie o numerach od 41 do 48 muszą być
zaprogramowane jako typ 0.

Wyjścia
Do rozszerzania liczby wyjść w module MZD lub
w centrali używane są kontrolery wyjść. Każdy kontroler
wyjść zwiększa liczbę wyjść o osiem.
Do modułu MZD można podłączyć dwa kontrolery wyjść,
co zwiększa liczbę wyjść o maksymalną liczbę 16 na
jeden moduł MZD.
Do centrali ATS można podłączyć do 32 kontrolerów
wyjść, co zwiększa liczbę wyjść do maksymalnej
liczby 255.
Jeśli do głównej centrali ATS jest
podłączonych więcej niż 16 wyjść, wyjścia
o numerach od 17 w górę są duplikowane
w module MZD. W takim wypadku można
użyć jednej z dwóch opcji:
-- nie używać wyjść w module MZD lub
-- oba wyjścia będą aktywowane razem.
Przykład: Centrala ATS ma dostępne 24 wyjścia,
a moduł MZD 1 ma dostępnych 8 wyjść
kontrolera. Kiedy jest aktywne wyjście 17,
pierwsze wyjście w trzecim kontrolerze wyjść
podłączonym do centrali ATS i pierwsze
wyjście w kontrolerze wyjść, który jest
podłączony do modułu MZD1, zostaną
równocześnie uaktywnione.
Numery wyjść i linii są zawsze takie same, jak numery
pierwszych 16 linii modułu MZD, do którego są
podłączone. Jeśli moduł MZD nie istnieje, ponieważ
poprzedni moduł MZD ma rozszerzoną liczbę linii,
numery wyjść tego adresu modułu MZD nie mogą być
używane.
Numery wyjść mogą być używane, jeśli kontrolery wyjść
są podłączone do centrali ATS, która odpowiada tym
numerom wyjść.
Przykład:
MZD1 ma 32 linie:

17 - 48

11

Wyjścia MZD1 (maks. 16):
17 - 32
(Wyjścia 33 - 48 MZD2 nie są używane)
MZD3 ma 32 linie:
49 - 80
Wyjścia MZD3:
49 - 64
(Wyjścia 65 - 80 MZD4 nie są używane)

systemowej ATS lub do lokalnej magistrali modułu MZD
dla 4 drzwi i przez adres modułu MZD dla 4 drzwi, jeśli
ma zastosowanie.

Wyjścia modułu MZD istnieją tylko wtedy, kiedy istnieje
moduł MZD.

Wyjścia syreny
Wyjście zewnętrznej syreny w centrali ATS jest zawsze
traktowane jako wyjście 16.
W modułach MZD z wyjściami syren, ostatnie spośród
16 numerów wyjść skojarzonych z tym adresem MZD
jest wyjściem syreny. Na przykład w module MZD3
wyjściem syreny jest wyjście 64 (zobacz tabela 2).

Drzwi o numerach od 1 do 16 są zarezerwowane dla
stacji zazbrajania od 1 do 16, które są podłączone do
magistrali systemowej ATS i są używane do funkcji
sterowania drzwi.
Drzwi o numerach od 17 do 64 są używane jako numery
drzwi lub wind, które są sterowane przez moduł MZD
dla 4 drzwi/4 wind (ATS1250 lub ATS1260). Zobacz
tabela 3.
Tabela 3: Numery drzwi/wind przydzielone do każdego
Numer drzwi

ZAZ 1 do 16

Tabela 2: Numery wyjść syren

Jednostka

1 do 16 (tylko drzwi)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

MZD9

49

50

51

52

MZD10

53

54

55

56

MZD11

57

58

59

60

MZD12

Aby włączyć wyjście syreny, numer wyjścia, które
reprezentuje wyjście syreny musi być przypisany
do wymaganego,, Numeru flagi zdarzenia syreny".
,, Numery flag zdarzeń syreny" są programowane
w menu programowania 2 - Baza danych obszarów.

20

MZD8

160
176
192
208
224
240
-

19

MZD7

12
13
14
15

18

MZD6

32
48
64
80
96
112
128
144

17

MZD5

MZD1

Wyjście
syreny nr

MZD4

MZD nr

MZD3

MZD2

Drzwi lub winda 1.

61

62

63

64

Grupy sterowania wyjść

Wartości rezystorów zakończenia linii.

Numery grup sterowania wyjść są sposobem
identyfikacji grupy ośmiu wyjść sterowanych przez
centralę, moduł MZD lub stację zazbrajania.

Na poniższej liście przedstawiono wartości rezystorów
zakończenia linii. Podana jest zarówno rezystancja, jak i
napięcie na linii. Napięcie może być różne zależnie od
używanych zasilaczy.

Kiedy grupa sterowania wyjść jest przypisana do stacji
zazbrajania, zacisk wyjścia typu OC (lub złącze,, OUT")
naśladuje PIERWSZE wyjście z grupy sterowania wyjść.
Więcej informacji można znaleźć w menu
programowania 3 - Baza danych ZAZ.

Aby zmierzyć rzeczywiste napięcie na linii, należy je
zmierzyć, kiedy linia jest otwarta. Wartość używanego
rezystora zakończenia linii jest oparta na kodzie
rezystora zakończenia linii zaprogramowanym w opcjach
systemu (zobacz podręcznik programowania
ATS2000/3000/4000/4500).

Numerowanie drzwi i wind
Numery drzwi są określone przez adres stacji
zazbrajania lub czytnika podłączonego do magistrali
EOL 0 (rezystory 10 kOhm)
Stan
Rezystancja linii (kOhm)
Obwód zwarty
Linia aktywna
Linia normalna
Obwód otwarty

& lt; 2
2, 7 - 6, 4
7, 1 - 14, 2
18, 1 - 70
& gt; 170

Napięcie linii (V)
& lt; 4, 14
5, 07 - 8, 01
8, 34 - 10, 42
11, 01 - 13, 01
& gt; 13, 01

EOL 1 (rezystory 4, 7 kOhm)
Linia normalna

& lt; 0, 6
1, 02 - 2, 4
3, 3 - 5, 2

& lt; 1, 8
2, 47 - 4, 69
5, 72 - 7, 28

Linia aktywna
7, 2 - 15
& gt; 25

8, 34 - 10, 56
& gt; 11, 71

EOL 2 (rezystory 2. 2 kOhm)

13

PODRĘCZNIK SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA
Po zakończeniu instalacji systemu ATS można przywrócić ustawienia fabryczne w centrali, włączyć zasilanie i rozpocząć
programowanie.

1. Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych w centrali (przy
pomocy zworki 'Kill')
Po zainstalowaniu centrala wymaga przywrócenia
domyślnych ustawień fabrycznych. Ta opcja powoduje
zresetowanie całego programowania do domyślnych
ustawień fabrycznych. Całe programowanie zostanie
skasowane, a wszystkie opcje będą miały wartości
standardowe. (zegar czasu rzeczywistego zostanie
skasowany). W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
Odłączyć wszystkie źródła zasilania od centrali
(sieć elektryczna i akumulator)

Zewrzeć styki,, KILL"

Zaczekać 30 sekund

Rozewrzeć styki,, KILL"

W centrali zostały już przywrócone domyślne
ustawienia fabryczne. Włączanie zasilania centrali
Po pierwszym włączeniu zasilania:
Diody LED centrali powinny wskazywać:
L1 -
Błyska powoli
Comms Tx1 -
Błyska szybko
Comms Rx1 -
Błyska szybko (jeśli jest
podłączona i działa stacja ZAZ1)

W głównej stacji zazbrajania z wyświetlaczem LCD
(ZAZ1) wszystkie diody LED obszarów powinny
być zapalone, a na wyświetlaczu LCD powinna być
widoczna nazwa,, Aritech System" oraz szczegóły
dotyczące wersji oprogramowania stacji
zazbrajania.

Na stacji zazbrajania z wyświetlaczem LCD będzie
także widoczny monit o naciśnięcie klawisza [MENU*].
Naciśnij klawisz [MENU*], a po nim [ENTER]. Pojawi
się normalny komunikat LCD przedstawiony poniżej:
Nie ma alarmów w tym obszarze Kod:

Jeśli występuje jakiś warunek systemowy, jest
wyświetlany w górnym wierszu.
Jeśli po włączeniu zasilania, na głównej stacji ZAZ nie
świecą żadne diody LED, a na wyświetlaczu LCD brak
jest wyświetlania, oznacza to, że do stacji ZAZ nie jest
doprowadzone zasilanie. Jeśli po włączeniu zasilania,
w głównej stacji ZAZ wszystkie diody LED błyskają,
na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat,, Błąd
systemowy", a opisane powyżej warunki centrali
są poprawne, oznacza to, że:
14

Okablowanie magistrali systemowej jest wadliwe lub

Został błędnie ustawiony adres stacji zazbrajania
(ZAZ1 = wszystkie przełączniki DIP w pozycji OFF). Rozbrajanie systemu
Przed użyciem menu instalatora należy najpierw
rozbroić system.

Aby rozbroić system
Naciśnij klawisze 1 1 2 2 (kod PIN menedżera), [OFF],
a po nim 0 (wybór wszystkie obszary), a następnie
[ENTER].
Jeśli za pomocą kodu PIN menedżera i klawisza
[OFF] rozbrojenie systemu jest niemożliwe, może
być konieczne przywrócenie w centrali domyślnych
ustawień fabrycznych. Zobacz paragraf
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
w centrali

4. Przywracanie domyślnych ustawień
pomocy Menu 14)
99-Wszystko - Ta opcja powoduje zresetowanie
całego programowania do domyślnych ustawień
fabrycznych. Całe programowanie zostanie skasowane,
a wszystkie opcje będą miały wartości standardowe.
(zegar czasu rzeczywistego zostanie skasowany).
Informacje na temat innych opcji można znaleźć
w podręczniku programowania
Aby przywrócić domyślne ustawienia
programowania centrali
1. Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie
klawisz [ENTER], aby wejść do menu ATS.
2. Naciśnij klawisze 19 [ENTER], aby wejść do menu
Menu Uproszczone / Zaawansowane
* - Zaawansowane
3. Naciśnij [*] aby wejść do Menu Zaawansowane
4. Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść do menu
Ustawienia domyślne.
5. Naciśnij klawisze 99 [ENTER]. W ten sposób
zostały przywrócone ustawienia domyślne centrali

5. Uzyskiwanie dostępu do menu ATS
Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie klawisz
[ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:
0-Zakończ
0-Zak., Menu

ENTER-W dół

*-W górę

W tym momencie można podać numer żądanego
menu.
Zobacz podręcznik programowania i podręcznik
menedżera

Uwagi: Centrala ATS2000 pozwala na:
- 32 linie nie programowane jako linie typu 0
(nie używane).
- przydzielanie obszarów 1-4 do linii.
Centrala ATS3000 pozwala na:
- 64 linie nie programowane jako linie typu 0
- przydzielanie obszarów 1-8 do linii.

6. Uzyskiwanie dostępu do menu
programowania w celu
zaprogramowania systemu

Centrala ATS4000 pozwala na:
256 linie nie programowane jako linie
typu 0
przydzielanie obszarów 1-16 do linii.

Aby wejść do menu programowania
1. Aby wejść do menu ATS, naciśnij klawisze [MENU*]
1 2 7 8, a następnie [ENTER]. Aby wejść do menu programowania, naciśnij
klawisze 19 i [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się
następujący komunikat:
Naciśnij [ENTER] aby wejść do Menu
Uproszczone menu (lub naciśnij * aby wejść do
Menu Zaawansowane):
Programowanie
0-Zak., Menu:

Przed programowaniem systemu po raz pierwszy,
należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
W tym momencie można wybrać opcję przewidzianą
do programowania. Zmiana parametrów
w programowaniu (przykłady)
Programowanie linii
Ta funkcja jest używana do programowania informacji
dotyczących pojedynczej linii.
Ten krok określa sposób funkcjonowania linii
w określonych okolicznościach.
Jest ponad 50 typów linii. Dalsze informacje można
znaleźć w części 1 podręcznika programowania.

Aby zaprogramować linie
1. Naciśnij klawisz [Menu*], a następnie podaj główny
kod instalatora. Naciśnij klawisz [ENTER].
3. Naciśnij klawisze 1 [ENTER], aby wejść do menu
Baza danych linii.
4. Naciśnij numer linii i klawisz [ENTER], aby uzyskać
dostęp do szczegółów linii, które mają być
zaprogramowane, a następnie ponownie naciśnij
klawisz [ENTER], aby przejść do wyświetlania
następnego ekranu bazy danych linii lub
Naciśnij klawisz [ENTER], aby wrócić do menu
programowania.

Zmiana kodu menedżera
Naciśnij klawisz [Menu*] i podaj kod PIN
menedżera (1122).
1. Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść
do programowania użytkowników. Naciśnij klawisze 3 [ENTER] (Tworzenie użytkownika). Naciśnij klawisze 1 [ENTER] (Tworzenie
użytkownika1). Naciśnij klawisz [ENTER] trzy razy, a następnie
naciśnij klawisz [MENU*], aby zachować tę samą
nazwę. Podaj nowy kod (o długości do 10 cyfr) i naciśnij
klawisz [ENTER]. Naciśnij klawisz Clear, aby zakończyć. Kod
menedżera jest już zmieniony. Kolejność programowania
Poniższe wykresy można wykorzystywać jako
przewodnik kolejności programowania rekordów
w czasie ustawiania podstawowego systemu.
Narysuj plan piętra i oznacz wszystkie linie,
urządzenia, obszary itp. Skorzystaj z arkuszy
programowania do zanotowania wszystkich informacji. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne w centrali,
zmień główny kod instalatora oraz ustaw godzinę
i datę. Zaprogramuj specjalne słowa, których brak
w bibliotece. Zaprogramuj okna czasowe. Zaprogramuj obszary. Zaprogramuj grupy alarmowe.
7. Zaprogramuj stacje ZAZ i moduły MZD.
8. Zaprogramuj linie. Zaprogramuj komunikator telefoniczny.
10. Zaprogramuj użytkowników.
11. Zaprogramuj wyjścia.

DANE TECHNICZNE
1. Zasilanie z sieci energetycznej
Napięcie sieci energetycznej

230 VAC? 10% - 50Hz? 10% - 58 VA

Pobór prądu przy napięciu 230V~

250 mA (ATS2000/3000/4000/4500)

Napięcie zasilania płyty głównej
(J17)

23 VAC typowe

2. Dane techniczne zasilacza
Napięcie wyjściowe zasilacza

13. 8 VDC? 0. 2 V

Wydajność prądowa zasilacza

2. 0 A max. przy 13. 2 V

Pomocnicze wyjście zasilacza

13. 2 V 500 mA max.

(J14)

Uwaga: maksymalny całkowity pobór prądu przez urządzenia zewnętrzne
przy braku zdarzeń alarmowych.

Wyjście baterii akumulatorowej
(BAT:J17)

13. 2 V 1300 mA max.

Typ i pojemność baterii
akumulatorowej

żelowe, bezobsługowe

Pobór prądu płyty głównej

200 mA przy 13. 2 V

18Ah 12V nominalnie. (BS131)1

3. Ogólne dane techniczne
Ilość kombinacji kodów PIN

od 10, 000 (4-ro cyfrowe) do 1 bilion (9-cio cyfrowe)

Rezystor końca linii

4. 7 kOhm, 5% 0. 25 W (standardowy), 10 kOhm, 2, 2 kOhm

Wyjścia na płycie głównej
(standardowy)

Programowalne wyjście
przekaźnikowe (J9)

Przekaźnik
NC/NO

Obciąż. : 2A przy
13. 8VDC

Uwaga: Patrz ogólne zalecenia do
instalacji

Zewn. syrena i lampa

wyj. elektroniczne

Obciąż. : 1A przy 13. 8VDC

Wewn. syrena

Sterowane wyjście zasilacza
flaga zdarzenia 251

SW+/SW-: J14)

wyj.
elektroniczne

Obciąż. : 1A przy
* niedostępne w ATS2000
Obudowa

Wymiary:

Kolor

ATS2000/3000:
ATS4000:
Środowisko pracy

315x445x88 mm

ATS4500:

Beżowy

360x260x82 mm
475x460x160 mm

Temperatura pracy

0° to + 50 °C

Wilgotność powietrza

95% nie skraplająca

stopień odporności IP

IP30

4. Bezpieczniki
F1

1 A, szybki 20x5

F4

Pomocnicze wyjście
zasilacza

2 A, szybki 20x5

F2

ATS2000/3000

Brak

F5

Bateria akumulatorowa

ATS4000/4500

Sterowane wyjście
zasilacza (1A,
szybki 20x5)

3. 15 A, szybki
20x5

Systemowa szyna danych

Bezpiecznik Sieciowy *

630 mA, szybki
F3
o

!
S
+
T
X
R
V
J
J

0
J

)
d
e

P
I
I

C
M
O
E

H
L
F
U
/
A
R

T

s
u
y
r
t
c
a
f
(

1

.
D
e
h
m
a

G
E
N

n
e
.
c

t

d
)

)
i
g
p
w
l
K

)
p

x
k
k

l

n

8
)
(
o
)
2

)
u
,
lC
A

B
B

b
i

f

w

Z

I
)
K
UWAGA! Przed wyjęciem bezpiecznika sieciowego urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej
(patrz strona 2)!
Dane te zależą od pojemności zastosowanej baterii akumulatorowej. Powyższe dane stanowią przykład przy
zastosowaniu baterii akumulatorowej BS131.

1
.
r

Z
N
C
.
S

C

v
B

.
1

.

T
.

3

.
T

.

G
.
+

Bezpiecznik Sieciowy jest umieszczony w kostce połączeniowej do sieci energetycznej.

16

MAPA PROGRAMOWANIA
Menu 19

Menu Uproszczone

Menu Podstawowe/Zaawansowane
* - Zawansowane

1. Baza danych linii

1. Numer linii

Menu Zaawansowane
1. Nazwa linii
2. Typ linii
3. Raportowanie o stanie linii
4. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS1
5. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS2
6. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS3
7. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS4
8. Włączanie odsłuchu obiektu dla tej linii
9. Włączanie resetu instalatora dla alarmów
10. Włączanie resetu instalatora dla sabotażu
11. Blokowanie zawieszania linii
12. Włączanie soak testu
13. Przydzielanie obszaru/grupy alarmowej
14. Opcje testowania
15. Flaga zdarzenia linii
16. Flaga wewnętrznej syreny
17. Flaga zewnętrznej syreny
18. Brzęczyk klawiatury
19. Wszystkie zdarzenia całodobowe
20. Wyzwalanie flagi zdarzenia 2, alarm zazbrojony
21. Wyzwalanie flagi zdarzenia 3, alarm zazbrojony
22. Wyzwalanie flagi zdarzenia 4, alarm zazbrojony
23. Wyzwalanie flagi zdarzenia 5, alarm rozbrojony
24. Wyzwalanie flagi zdarzenia 6, alarm rozbrojony
25. Wyzwalanie flagi zdarzenia 7, alarm 24-godz.
26. Wyzwalanie flagi zdarzenia 8, alarm zazbrojony
27. Wyzwalanie flagi zdarzenia 9, alarm zazbrojony
28. Wyzwalanie flagi zdarzenia 10, alarm zazbrojony
29. Wyzwalanie flagi zdarzenia 11, alarm rozbrojony
30. Wyzwalanie flagi zdarzenia linii, gdy aktywna
31. Wyzwalanie zdarzenia kamery w bazie danych obszarów
32. Drukowanie linii, gdy aktywna

Typ linii
0. Typ nie jest zaprogramowany
1. Alarm rozbrojony
2. Alarm zazbrojony
3. Alarm wejścia/wyjścia
4. Linia typu dostęp
5. Alarm 24-godz. Stacja zazbrajania chwilowa
7. Linia obserwacji kamery
8. Rozbrojony alarm - opóźniony raport/
zazbrojony alarm ogólny
9. Reset linii opóźnionych
10. Nie używać!
11. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
12. Uruchom ponownie zegar wyjścia
13. We/wy bez kontroli zazbrojenia
14. Dostęp bez kontroli zazbrojenia
15. Drzwi pożarowe
16. 24-godz. uszkodzenie zasilania AC
17. Nie używać!
18. uszkodzenie danych lokalnych
19. Dioda LED uszkodzenie danych
20. flaga zdarzeń linii
21. Drzwi pożarowe z kodem użytkownika
22. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
z resetem / zazbrojony alarm ogólny
23. Kamera 1 licznik
24. Kamera 2 licznik

25. Kamera 3 licznik
46. Alarm rozbrojony/zazbrojony alarm ogólny
26. Kamera 4 licznik
47. Rozbrojony alarm + obserwacja /
27. Techniczny z raportem
28. Alarm zazbrojony z resetem
48. Kamera 1 koniec filmu
29. z resetem
49. Kamera 2 koniec filmu
30. Drzwi pożarowe z resetem
50. Kamera 3 koniec filmu
31. Klucz z zatrzaskiem
51. Kamera 4 koniec filmu
32. Linia zazbrojona do flagi zdarzenia
52. Kamera 5 koniec filmu
33. i zawieszenie
53. Kamera 6 koniec filmu
34. Obszar rozbrojony / restrykcja
54. Kamera 7 koniec filmu
zazbrojenia grupy alarmowej
55. Kamera 8 koniec filmu
35. Restrykcja grupy alarmowej
56. Drzwi pożarowe, jeśli nie TZ41
tylko zazbrojenie obszaru
57. Raport techniczny i ekran
36. Kamera 5 licznik
58. Ekran techniczny
37. Kamera 6 licznik
59. Alarm 24-godz., jeśli nie TZ41
38. Kamera 7 licznik
60. Przycisk końca wyjścia
39. Kamera 8 licznik
61. Wstrzymanie raportowania wejścia/wyjścia
40. Rozbrojony alarm - opóźniony raport 62. Wstrzymanie raportowania dostępu
+ obserwacja / zazbrojony alarm ogólny63. Zazbrojony alarm Wej/Wyj: wstrzymanie
41. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
raportowania bez sprawdzania zazbrojenia
42. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
64. Zazbrojony alarm dostępu: wstrzymanie
z kodem
43. Linia rozbrojona do flagi zdarzenia
65. Linia resetu instalatora
44. Drzwi pożarowe z restrykcjami
66. Ostatnie drzwi
grupy alarmowej
67. Linia z zatrzaskiem
45. (Flaga zdarzenia/Alarm zazbrojony)
68. Czujka z antymasking
restrykcje grupy alarmowej

2. Baza danych obszarów

1. Wybierz obszar do programowania

1. Nazwa obszaru
2. Czas wyjścia
3. Czas wejścia
4. Flaga zewnętrznej syreny
5. Flaga wewnętrznej syreny
6. Flaga zdarzenia obszar rozbrojony
7. Flaga zdarzenia obszar aktywny
8. Flaga zdarzenia zawieszona
9. Flaga zdarzenia alarm zazbrojony
10. Flaga zdarzenia alarm rozbrojony
11. Rozbrajanie automatyczne karta
12. Flaga zdarzenia zegar wyjścia
13. Flaga zdarzenia zegar wejścia
14. Flaga zdarzenia zegar ostrzeżenia
15. Flaga zdarzenia kamera
16. Flaga zdarzenia zegar pre-alarmu
17. Flaga anty-maskowania
18. Flaga kasowania zatrzasku
19. Flaga zdarzenia alarmu A
20. Flaga zdarzenia alarmu B
21. Okno czasowe poza godzinami
22. Czas rozbrojenia obszaru
23. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS1
24. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS2
25. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS3
26. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS4
27. Włączanie odsłuchu obiektu
28. Włączanie raportowania błędów wyjścia
29. Raportowanie alarmu A i B (tylko ACPO)

3. Stacje zazbrajania

1. Stacja ZAZ do odpytywania

30. Zapobieganie zazbrajaniu, jeśli wszystkie wejścia
zawieszone

2. Szczegóły stacji ZAZ
1. Grupa alarmowa obszaru
2. Grupa alarmowa menu
3. Flaga zdarzenia drzwi
4. Kontroler wyjść
5. Stacja zazbrajania LCD
6. Kod Enter zmienia stan obszaru
7. Klawisz ENTER tylko otwiera drzwi
8. Flaga zdarzenia otwarcia drzwi dla kodów alarmowych
9. Wyświetlanie zablokowanej linii na wyświetlaczu LCD
10. Zazbrajanie/rozbrajanie jednym klawiszem
11. Rozbrajanie automatyczne kart
12. Karta zawsze zazbraja/rozbraja
13. Resetowanie z ZAZ bez kodu
14. Restrykcje grupy alarmowej tylko do rozbrajania
15. Włączanie brzęczykow wejścia/wyjścia
16. Czasowa blokada klawiatury
17. Karta zazbraja po trzecim użyciu
4. Moduły danych

1. MZD do odpytywania

1. Typ MZD

0. Standardowy
1. MZD dla 4 drzwi
2. MZD dla 4 wind

5. Grupa alarmowa

1. Numer

1. Nazwa
2. Obszary
3. Grupa alarmowa użytkowników
4. Sterowanie systemem alarmowym
5. Monitowanie o listę obszarów
6. Użytkownicy mogą aktywować przymus
z klawiatury
Jeśli " POMIŃ "

7. Resetowanie alarmów systemowych
8. Zablokowanie automatycznego blokowania
9. Zazstrz. do zazbrajania i resetowania
10. Zastrz. tylko do rozbrajania
11. tylko do resetowania

Opcje menu użytkownika
1. Status centrali
2. Linie aktywne
3. Linie w alarmie
4. Linie zawieszone
5. Historia
6. Raport z testowania
7. Menu serwisowania
8. Liczniki filmu
9. Lista nazw linii
10. Zawieszanie linii
11. Odwieszanie linii
12. Test linii

13. Rozpocznij autom. test rozbrajania
14. Programuj użytkowników
15. Czas i data
16. Zawieszanie/odwieszanie ZAZ/MZD
17. Włącz/wyłącz serwis techniczny
18. Resetuj kamery
19. Tryb programowania
20. Grupy drzwi i pięter
21. Święta
22. Otwórz drzwi
23. Otw. zamek, zamkn. zamek, wyłącz i włącz
24. Drukuj historię

12. Automatyczne zawieszanie linii aktywnych
13. Wymuszone zazbrojenie, gdy linie aktywne
14. Zapobieganie wymuszonemu rozbrojeniu
15. Czy użytk. ma dostęp modemowy
16. Restrykcja 1 dla grupy alarmowej
17. Restrykcja 2 dla grupy alarmowej
18. Restrykcja 3 dla grupy alarmowej
19. Restrykcja 4 dla grupy alarmowej
20. Restrykcja 5 dla grupy alarmowej
21. Restrykcja 6 dla grupy alarmowej
22. Restrykcja 7 dla grupy alarmowej - awaria
23. Restrykcja 8 dla grupy alarmowej - licznik
24. Brak zazbrojenia, jeśli nie czas restrykcji
dla grup alarmowych

25. Okna czasowe
26. Alternatywna grupa alarmowa

6. Zegary

1. Grp. Alarm. Restrykcja 1 Czas rozbrojenia
2. Restrykcja 2 Czas rozbrojenia
3. Restrykcja 3 Czas rozbrojenia
4. Restrykcja 4 Czas rozbrojenia
5. Restrykcja 5 Czas rozbrojenia
6. Restrykcja 6 Czas rozbrojenia
7. Restrykcja 7 Czas rozbrojenia
8. Restrykcja 8 Czas rozbrojenia
9. Test rozbrojenia ustawiony na (min)
10. Test zazbrojenia ustawiony na (min)
11. Czas ostrzegania
12. Czas opóźnienia rozbrojenia alarmu
13. Czas obserwacji
14. Czas serwisowania
15. Czas przypomnienia o lokalnym alarmie
16. Czas testowania pojedynczej linii
17. Czas otwarcia drzwi
18. Czas flagi zdarzenia testowanie
19. Syrena zewnętrzna ustawiona na
20. Syrena wewnętrzna ustawiona na
21. Opóźnienie syren ustawione na
22. Czas opóźnienia uszkodzenia zasilania
23. Opóźnienie raportowania alarmów wejścia/wyjścia
24. Opóźnienie między alarmami A i B (ACPO)

7. Opcje systemowe

1. Obszary wybrane do całkowitego rozbrojenia
2. Ustawienie licznika końca filmu
3. Ustawienie licznika braku filmu
4. Tryb testowy

24. Syreny tylko po błędzie raportu

5. Kontrolery wyjść

25. Opcje bankowe

6. Tekst zdarzenia typu linia

26. Wyświetlanie flag użytkownika

7. Prefiks kodu alarmowego
8. Czas przed rozpoczęciem rotacji tekstu LCD

27. Blokowanie klawiatury opóźnionego rozbrojonego
alarmu

9. Szybkość rotacji tekstu LCD

28. Zamontowany ekspander linii

10. Linia dualna włączona

29. Zawieszanie linii włącznie z sabotażem

11. Automatyczne odwieszanie

30. Raportowanie wielu alarmów na linii

12. Wyświetlanie jednej linii naraz

31. Raport każdy reset alarmu (wielokrotnie)

13. Plik nazwy użytkownika

32. Resetowanie instalatora alarmów systemowych

14. System aktywuje syrenę i lampę

33. Reset instalatora sabotażu systemu

15. Zatrzaskiwanie alarmów systemowych

34. Zazbrajanie bez akumulatora

16. Testowanie syreny
17. Blokada " 0 ENTER " do resetowania kamery
18. Blokada automatycznego wstawiania restrykcji
grupy alarmowej

35. Wykonaj reset instalatora
36. Ochrona wejścia do programowania
37. Wyślij zazbrojenie po wyjściu

19. Blokada diod LED obszarów, które nie raportują

38. Offset numeru użytkownika

20. Blokada wyświetlania kodu

39. Kod rezystora końca linii

21. Blokada błyskających diod LED obszarów

40. Tryb przymusu

22. Dwóch użytkowników przed programowaniem
użytkowników

41. Typ syreny

23. Natychmiastowe wyświetlanie alarmów
na ekranie LCD

42. Blokada raportowania alarmów na czas wyjścia
43. Blokada sabotaży w dostępie
44. Blokada zewnętrznej syreny i lampy dla sabotaży
w dostępie
45. Kod systemowy ATS
46. Dni dla soak testu

8. Kasowanie automatyczne

1. Czas automatycznego kasowania

9. Komunikacja

1. Reset-Grp-alm

1. Numer wyjściowy PABX
2. Numer MSN
3. Wykrywanie sygnału telefonicznego

1. Komunikator telefoniczny Tecom V1
(używany tylko w Australii)
2. Contact ID - mały
3. Contact ID - duży
4. SIA - mały
5. SIA - duży
6. XSIA - mały
7. XSIA - duży
8. 200 bodów FSK - 1
9. 200 bodów FSK - 2
10. 200 bodów FSK - 3
11. 200 bodów FSK - 4
12. X25 Enai
13. Raportowanie glosowe - z potwierdzeniem
14. Raportowanie glosowe - bez potwierdzenia

4. Wybór wybierania tonowego
5. Włączanie monitora uszkodzenia linii PTSN
6. Monitorowanie tonów serwisowych
7. Użycie 3-cyfrowych rozszerzeń SIA

1. Wybór formatu raportowania

8. Łącze ISDN point-to-point

2. Wpisywanie pierwszego numeru telefonu

9. Monitor uszkodzenia linii ISDN
10. Odwrotnie 200 bodów, gdy obszar
rozbrajany/zazbrajany
11. Wartość TEI dla X25
12. Czas odscłchiwania (sek)
13. Długość okna odsłuchiwania (sek)
14. Wybór stacji monitorowania alarmów
do programowania

3. Wpisywanie drugiego numeru telefonu
4. Wpisywanie numeru konta systemowego
5. Wpisywanie numeru konta obszaru
6. Użycie tonów modemu BELL do SIA
7. Tel. dualny:raportowanie
8. Włączanie odsłuchu obiektu
9. Wyłączanie raportowania zawieszeń
10. Wybierz komunikator ISDN
11. Maksymalna liczba znaków XSIA
12. Kod konta X25
13. Typ linii X25

10. Programowanie opisów

1. Programowanie słów z biblioteki

11. Numer wersji

1. Wybór urządzenia, o którym są
potrzebne informacje

12. Test diod LED
13. Okna czasowe

1. Wybór okna czasowego

14. Reset do ustawień domyślnych

1. Wybór opcji domyślnych

1. Programowanie czasu rozpoczęcia, godziny
2. Programowanie czasu rozpoczęcia, minuty
3. Programowanie czasu końca, godziny
4. Programowanie czasu końca, minuty
5. Dni

15. Restrykcje dla grup alarmowych

1. Numer restrykcji dla grup
alarmowych

2. Obszary czasowo rozbrojone
3. Obszary do zazbrojenia/resetowania
4. Pierwszy alternatywny obszar czasowo
rozbrojony
5. Pierwszy alternatywny obszar
do zazbrojenia/resetowania
6. Drugi alternatywny obszar czasowo
7. Drugi alternatywny obszar
do zazbrojenia/resetowania

16. Mapowanie zdarzeń do wyjścia

1. Numer wyjścia

1. Numer flagi zdarzenia
2. Okno czasowe do sterowania wyjściem
3. Aktywne lub nieaktywne w czasie okna
czasowego
4. Negacja wyjścia

17. Automatyczne
zazbrajanie/rozbrajanie

1. Programowanie automatycznego
zazbrajania/rozbrajania

1. Okno czasowe do zazbrajania/rozbrajania
2. Grupa alarmowa do automatycznego
18. Obszary przydzielone do skarbców
19. Łączenie obszarów
20. Kody systemowe

1. Kod systemowy 1
2. Offset numeru karty 1
3. Kod systemowy 2
4. Offset numeru karty 2

21. Blokowanie linii

1. Numer zegara blokowania

1. Numer linii do blokowania
2. Numer wyjścia do rozpoczęcia blokowania
3. Czas blokowania
4. Czas ostrzegania przed blokowaniem
5. Flaga blokowania
6. Flaga ostrzeżenia o blokowaniu
7. Otwarcie drzwi rozpoczyna blokowanie
8. Blokowanie linii, gdy rozbrojony
9. Blokowanie linii, gdy zazbrojony
10. Anuluj flagę zdarzenia otwarcia drzwi
11. Linia utrzymuje flagę zdarzenia przez
2 sekundy
12. Zamknięcie linii wejścia/wyjścia
13. Rejestruj otwarcie/zamknięcie drzwi

22. Okno czasowe sterowane
wyjściem

23. Błędy odpytywania

1. Wybór typu urządzenia

24. Download do
wyniesionego urządzenia

1. Przydzielanie wyjścia
do sterowania

1. Wybór opcji pobierania

1. Wyświetlanie stanu
pobierania
2. Pobieranie wszystkiego

25. Wyświetl ostatnią kartę
26. Menu zarezerwowane
27. Menu zarezerwowane
28. Do wyniesionych urządzeń

1. Wybór typu urządzenia
2. Wybór urządzenia do programowania

29. Przyłączenie komputera

1. Włącz zdalne wysyłanie/pobieranie
2. Wysyłanie/pobieranie, jeśli jakiś obszar
zazbrojony
3. Włącz zdalne sterowanie
4. Zdalne sterowanie, jeśli jakiś obszar
5. Stosuj modem zewnętrzny i Init-String

Jeśli tak

Kon wprowadz (max. 32 init-string

6. Raportuj alarmy do komputera
7. Raportuj zdarzenia dostępu do komputera
8. Numer telefonu do komputera
9. Numer telefonu oddzwaniania do U/D
10. Numer telefonu do serwisu
11. Adres komputera
12. Kod bezpieczeństwa
13. Liczba prób bezpieczeństwa
14. Liczba dzwonków przed odebraniem
15. Liczba wywołań przed odpowiedzią
16. Obejście automatycznej sekretarki
17. Wybierz komunikator ISDN

30. Drukarka

1. Włącz wydruki na bieżąco
2. Drukuj zdarzenia alarmowe
3. Drukuj zdarzenia kontroli dostępu
4. Drukuj dane poza oknem czasowym
5. Okno czasowe drukarki
6. Typ drukarki

31. Testowanie akumulatora

1. Wybierz program testu akumulatora

1. Częstotliwość testowania akumulatora
2. Początek testu akumulatora

Lub

3. Uruchom test akumulatora
1. Wybierz test akumulatora

1. Ręczny test akumulatora
2. Raport z testu akumulatora
3. Wybierz numer MZD do testu akumulatora

32. Własny komunikat na LCD

33. Programuj następny serwis

1. Data serwisowania
2. Komunikat serwisowy

34. Flagi zdarzeń systemowych

1. Flaga zdarzenia uszkodzenie zasilania
2. Flaga zdarzenia wyładowany akumulator
3. Flaga zdarzenia uszkodzenie bezpiecznika
4. Flaga zdarzenia sabotaż
5. Flaga zdarzenia uszkodzenie syreny
6. Flaga zdarzenia zawieszone MZD
7. Flaga zdarzenia MZD offline
8. Flaga zdarzenia ZAZ offline
9. Flaga zdarzenia przymus
10. Flaga zdarzenia brak filmu
11. Flaga zdarzenia błąd raportu
12. Flaga zdarzenia tryb testowy
13. Flaga zdarzenia wszystkie zazbrojone
14. Flaga zdarzenia brzęczyk konsoli

35. Programuj logikę makro

1. Programuj numer

1. Funkcja wyjścia makro
2. Czas
3. Wyjście makro wyzwala flagę zdarzenia
lub linię
4. Wejścia makro

36. Menu zarezerwowane
5. Równanie makro
37. Menu zarezerwowane
38. Menu zarezerwowane
39. Menu zarezerwowane
40. Menu zarezerwowane
41. Menu Linia bezpośrednia (zarezerwowane

42. Baza danych klas
raportowania

1. Wybierz klasę raportu

43. Połączenia testowe

1. Rozpocznij połączenie testowe

1. Wybierz warunek klasy

2. Częstość połączeń testowych
3. Przedłuż czas połączenia testowego

44. Menu zarezerwowane

45. Menu zarezerwowane

46. Menu zarezerwowane

47. Menu zarezerwowane

48. Menu zarezerwowane

49. Menu zarezerwowane
50. Mapowanie zdarzeń
do kanałów

52. Raportowanie glosowe

Grupa obszarów 1 - 8

3. System

51. Reset instalatora

Grupa wejść 1 - 16

2. Obszary

15
16
17
18
19
20
21
22
1. Wejścia

Grupa systemowa 1 - 10

Nazwa zdarzenia
Próby wpisu kodu ZAZ
Wejście kuriera
Brak strażnika
Zmiana czasu
Automatyczne połączenie testowe
Serwis zał. /wył.
Żądanie serwisu
Podsumowanie ZAZ offline
Podsumowanie MZD offline
Reset MZD
Podsumowanie MZD uszkodzenie zasilania
Podsumowanie MZD uszkodzenie akumulatora
Podsumowanie MZD sabotaż
Podsumowanie MZD sabotaż syreny
Podsumowanie sabotaż kodu
Podsumowanie zdalne zalogowanie
Podsumowanie brak filmu
Podsumowanie wejście w programowanie
Rozbrojenie po alarmie
Wejście izolowane
Błąd wejścia
Test ręczny
Nie używane

Kanał (domyślny
00-99 (90)
00-99 (Zabl. )
00-99 (91)
00-99 (92)
00-99 (93)
00-99 (94)
00-99 (95)
00-99 (96)
00-99 (97)
00-99 (98)
00-99 (99)
00-99 (Zabl. )

Rodzaj zdarzenia
Alarm wlamaniowy
Alarm sabotazowy
Przymus
Alarm napadowy
Alarm pozarowy
Alarm medyczny
Alarm techniczny
Uszkodznie zasilania
MZD Offline
Obszar rozbrojony
Obszar zazbrojony
130 BA Alarm wlam
131 BA Obwodowy
132 BA Wewnetrzny
133 BA 24 godz
134 BA Wej/Wyj
135 BA Dzien/Noc
136 BA Zewnetrzny
137 BA Sabotaz
138 BA Alarm sasiedni
140 UA Alarm ogólny

Typ kanału
A, R
Komunikat
0

Centrala ATS2000/3000/4000/4500 Instrukcja Instalacji i Szybkiego Programowania

26

1038655

1 PL Instrukcja obsługi SmartControl MultiControl (z funkcją timera) SmartControl MultiControl 1

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Cel dokumentu Sposób postępowania z niniejszym dokumentem Stosowanie symboli i wyróżnień Gwarancja i odpowiedzialność 7 2 Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki bezpieczeństwa 7 3 Zarys Element obsługi i struktura menu Symbole Przyciski i sterowanie Funkcja powrotu Wyświetlanie statusu Wyświetlacz w trybie pasywnym 12 4 Obsługa i ustawienie Ekran startowy po włączeniu urządzenia Powietrzne urządzenia grzewcze 14 2

3 4. 3 Ustawienie ogrzewania Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania Ustawienie temperatury w trakcie pracy Ustawienie trybu ogrzewania w trakcie pracy Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Wyłączanie ogrzewania Ustawienie wentylacji Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Ustawienie wentylacji przez menu główne Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Ustawienie poziomów nawiewu w trakcie pracy Wyłączanie wentylacji Programowanie timera Tworzenie i aktywacja timerów Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera Wodne urządzenia grzewcze 27 3

4 4. 7 Ustawienie ogrzewania Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Wyłączanie ogrzewania Ustawienie wentylacji Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Ustawienie nawiewu przez menu wentylacji Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania Wyłączanie wentylacji Programowanie timera Tworzenie i aktywacja timerów Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera Usuwanie wszystkich zaprogramowanych timerów ogólne Ustawienie szybkiego startu powietrznych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania Ustawienie wentylacji 38 4

5 4. 12 Ustawienie szybkiego startu wodnych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania Ustawienie wentylacji Ustawienie dnia tygodnia Ustawienie godziny Ustawienie języka Ustawienie jednostki temperatury Ustawienie jasności Ustawienie wyłączenia ekranu Ustawienie podświetlenia dziennego / nocnego Wywoływanie informacji systemowych Wywoływanie zapisanych informacji o błędach Przeprowadzanie resetu 52 5 Czyszczenie 53 6 Komunikat o błędzie Kody błędów 54 7 Utylizacja 55 8 Serwis i obsługa klienta 55 9 Dane techniczne 55 5

6 1 Wprowadzenie 1. 1 Cel dokumentu Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią urządzenia i zawiera informacje dla użytkownika, umożliwiające bezpieczną obsługę urządzenia. W instrukcji obsługi wyjaśnione są wszystkie funkcje urządzenia grzewczego. Rzeczywista dostępność tych funkcji zależy od każdorazowo zainstalowanego urządzenia grzewczego i zabudowanych urządzeń dodatkowych. W razie pytań proszę zwracać się do serwisu i/lub do działu obsługi klienta (patrz rozdział Serwis i obsługa klienta). 1. 2 Sposób postępowania z niniejszym dokumentem XXPrzed rozpoczęciem korzystania z urządzenia grzewczego proszę przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję obsługi urządzenia grzewczego. XXProszę przekazać instrukcję obsługi późniejszym właścicielom i użytkownikom urządzenia. XXMożliwość montażu tylko przez wykwalifikowanych pracowników. XXProszę stosować wyłącznie oryginalne części Webasto. 3 Stosowanie symboli i wyróżnień Wyróżnienie Wyjaśnienie OSTRZEŻENIE Rodzaj i źródło zagrożenia Skutek: Niezachowanie wytycznych instrukcji może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci XXDziałania chroniące przed zagrożeniami 33 Wymóg dla niniejszej instrukcji działania X X Instrukcja działania Uwaga Element sterujący Nazwa elementów sterujących 6

7 1. 4 Gwarancja i odpowiedzialność Webasto nie przejmuje odpowiedzialności za wady i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i obsługi, jak również zawartych w nich wskazówek. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności obowiązuje w szczególności dla: Niewłaściwego użytkowania Napraw przeprowadzonych nie przez serwis Webasto Stosowania nieoryginalnych części Przebudowy urządzenia bez zgody Webasto 2 Bezpieczeństwo 2. 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zabudowany element obsługi służy do sterowania urządzeniem grzewczym. 2. 2 Wskazówki bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo wybuchu w otoczeniu łatwopalnych oparów i pyłów oraz substancji niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych, w pobliżu instalacji paliwowych, magazynów paliw, węgla, drewna lub zboża) XXNie włączać oraz nie posługiwać się urządzeniem grzewczym. Niebezpieczeństwo zatrucia i uduszenia przez spaliny w zamkniętych pomieszczeniach XXNie włączać oraz nie posługiwać się urządzeniem grzewczym. Zagrożenie pożarem przez palne materiały lub płyny w strumieniu gorącego powietrza XXNie blokować strumienia gorącego powietrza. 7

8 Ryzyko obrażeń przez wadliwe urządzenie XXNie posługiwać się wadliwym urządzeniem grzewczym XXSkontaktować się z serwisem Webasto. 8

9 3 Zarys 3. 1 Element obsługi i struktura menu Ogrzewanie 1 Nazwa menu 2 Symbol menu 3 Aktywowane ustawienie czasu 4 Godzina 5 Przycisk szybkiego startu z wyświetlaniem statusu 6 Pokrętło regulacji W menu głównym do dyspozycji są następujące ustawienia funkcji: timer, ogrzewanie, wentylacja i ustawienia. 3. 2 Symbole Symbol Opis Symbol Opis Menu timera Menu wentylacji Menu ogrzewania Menu ustawień 9

10 Symbol Opis Symbol Opis Tryb grzania - normalny Tryb grzania Eco Tryb ogrzewania - podbicie mocy Poziomy nawiewu (poziom 1-4) Dodać timer Aktywować timer Dezaktywować timer Usunąć timer Usunąć wszystkie timery aktywny Szybki start Dzień tygodnia Czas Język Jednostka temperatury Dzień/noc Informacje systemowe Informacja o błędach Reset Serwis proszę wyszukać warsztat W lewo Uwaga Powrót W prawo Format 12-godzinny OK Zbyt niskie napięcie ADR 10

11 3. 3 Przyciski i sterowanie Przycisk Sterowanie i funkcja Przycisk szybki start z wyświetlaniem statusu (podświetlenie). Pokrętło regulacji (pokrętło typu przekręć-naciśnij) do wyboru i potwierdzania wybranych funkcji Funkcja powrotu Za pomocą funkcji Powrót zawsze można opuścić wybrane menu i przejść na poprzedni poziom menu. Powrót 3. 4 Wyświetlanie statusu Status urządzenia grzewczego jest wskazywany przez kolorowe podświetlenie przycisku szybkiego startu. Status Podświetlenie LED Tryb ogrzewania ZIELONE Ciągłe Tryb wentylacji NIEBIESKIE Ciągłe Urządzenie grzewcze wyłączone element obsługi aktywowany BIAŁE Ciągłe Błąd brak ogrzewania CZERWONE Migające Tryb ogrzewania wstępnie zaprogramowany element ZIELONE Migające obsługi w stanie spoczynku* Tryb wentylacji wstępnie zaprogramowany element obsługi w stanie spoczynku* NIEBIESKIE Migające * Jeśli przez 60 sekund użytkownik nie wprowadzi przez element obsługi żadnej informacji i urządzenie grzewcze jest wyłączone, to element obsługi zostanie wprowadzony w stan spoczynku (wyświetlacz i LED wygaszone). 11

12 3. 5 Wyświetlacz w trybie pasywnym Jeśli urządzenie grzewcze zostanie aktywowane przez inny element obsługi Webasto (np. przez pilot radiowy), to MultiControl/SmartControl są wybudzane ze stanu spoczynku, a na wyświetlaczu pokazany jest tryb pracy wybrany przez inny element obsługi (ogrzewanie, wentylacja). Wyświetlana informacja zależy od podpiętego urządzenia grzewczego. Wyświetlacz Tryb pracy Ogrzewanie Przez naciśnięcie przycisku szybkiego startu tryb pasywny może zostać dezaktywowany. Urządzenie grzewcze zostaje wyłączone. Wentylacja Przez naciśnięcie przycisku szybkiego startu tryb pasywny może zostać dezaktywowany. Ogrzewanie i wentylacja W zależności od podłączonego urządzenia grzewczego istnieje możliwość łączonego wyświetlania symboli ogrzewania i wentylacji. 12

13 4 Obsługa i ustawienie OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane przez opary, pyły i substancje niebezpieczne Poważne oparzenia XXWyłączać urządzenie grzewcze na stacjach benzynowych i przy instalacjach paliwowych oraz w okolicy magazynów paliw, węgla, drewna i zbóż. OSTRZEŻENIE Wdychanie gazów trujących w zamkniętych pomieszczeniach Zatrucie i uduszenie XXNigdy nie używać urządzenia grzewczego, także w przypadku zaprogramowanego uruchomienia ogrzewania, w zamkniętych pomieszczeniach, np. garażach lub warsztatach bez systemu odprowadzania spalin. Aby mogli się Państwo cieszyć pełnym komfortem stosowania urządzenia grzewczego Webasto, proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi. Pytania związane z montażem lub funkcjonowaniem urządzenia proszę kierować do sprzedawcy lub punktu montażowego. W sposób niezawodny i kompetentny służy on Państwu swoją radą. Mogą się Państwo również zwrócić do jednego z naszych oddziałów. Dane adresowe znajdą Państwo w rozdziale Serwis i obsługa klienta. Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi. Życzymy przyjemnej podróży! 13

14 4. 1 Ekran startowy po włączeniu urządzenia Na ekranie startowym wyświetlane są następujące informacje o podłączonym urządzeniu grzewczym i elemencie obsługi: Nazwa podłączonego elementu obsługi Nazwa podłączonego urządzenia grzewczego Wersja oprogramowania podłączonego elementu obsługi Wersja sprzętowa podłączonego elementu obsługi Po 1, 5 sekundy następuje zmiana widoku na menu główne. 4. 2 Powietrzne urządzenia grzewcze 4. 3 Ustawienie ogrzewania Do wyboru są trzy tryby ogrzewania*: Eco (tryb oszczędzania energii) Normalny (ogrzewanie do temperatury komfortowej) Boost (podbicie mocy - szybkie nagrzewanie) Różnią się one ze względu na zużycie energii oraz czas, w którym osiągana jest ustawiona temperatura. Program ogrzewania Eco potrzebuje najmniej energii, wymaga jednak więcej czasu, aby osiągnąć ustawioną temperaturę. * W zależności od zainstalowanego urządzenia grzewczego Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. W przypadku trybu pracy ogrzewania można wstępnie ustawić tryb ogrzewania, temperaturę i czas pracy. Instrukcja i opis ustawień znajduje się w rozdziale Ustawienie szybkiego startu. 14

15 W stanie do wysyłki funkcja ta jest wstępnie ustawiona z wartościami standardowymi. 33Przycisk szybkiego startu jest zaprogramowany na ogrzewanie. XXWcisnąć przycisk szybkiego startu. Ogrzewanie rozpoczyna się. Na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol ogrzewania oraz wstępnie ustawiona temperatura ogrzewania. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol Ogrzewanie. Ogrzewanie XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu wyświetlany jest tryb ogrzewania. Jeśli dostępny jest tylko jeden tryb ogrzewania, to ten punkt menu nie jest wyświetlany. żądany tryb ogrzewania. Ogrzewanie Normalny Ogrzewanie Na wyświetlaczu wyświetlana jest temperatura ogrzewania. Ogrzewanie Temperatura 15

16 żądaną temperaturę. Ogrzewanie Temperatura Ogrzewanie rozpoczyna się. Na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol ogrzewania oraz wybrana temperatura ogrzewania. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Ustawienie temperatury w trakcie pracy 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. żądaną temperaturę. XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Ustawienie trybu ogrzewania w trakcie pracy 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby przejść z wyboru temperatury do wyboru trybu ogrzewania. X X Przekręcić pokrętło regulacji, aby wybrać żądany tryb ogrzewania*. 16

17 XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić * W zależności od zainstalowanego urządzenia grzewczego Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania 33 Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby przejść z wyboru trybu ogrzewania do wyboru pozostałego czasu pracy. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby dostosować pozostały czas pracy. Poprzez przekręcenie pokrętła regulacji w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można skrócić pozostały czas pracy. Jeśli pożądany jest dłuższy pozostały czas pracy, to dłuższy czas pracy musi zostać ustawiony na nowo. X X Wcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić 17

18 4. 6 Wyłączanie ogrzewania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. Wyświetlacz pokazuje menu główne. Podświetlenie przycisku szybkiego startu zmienia się z koloru zielonego na biały. Ogrzewanie 4. 4 Ustawienie wentylacji Funkcja wentylacji aktywuje tylko nawiew, funkcja ogrzewania jest nadal wyłączona. Przy zasysaniu powietrza z zewnątrz, umożliwia to przede wszystkim schładzanie wnętrza przez doprowadzenie świeżego powietrza. Do wyboru są cztery poziomy nawiewu. Różnią się one mocą strumienia powietrza i tym, jak szybko następuje wymiana powietrza. Poziom nawiewu 1 Poziom nawiewu 2 Poziom nawiewu 3 Poziom nawiewu 4 18

19 4. 1 Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. W przypadku trybu pracy wentylacji można wstępnie ustawić poziom nawiewu i czas pracy. 33Przycisk szybkiego startu jest zaprogramowany na wentylację. Wentylacja rozpoczyna się. Na wyświetlaczu pokazany jest poziom nawiewu i czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na niebiesko Ustawienie wentylacji przez menu główne 33W menu głównym został wybrany symbol Wentylacja. Wentylacja XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu pokazany jest ustawiony poziom nawiewu. Wentylacja Poziom 2 żądany poziom nawiewu. Wentylacja Poziom 4 Na wyświetlaczu miga czas trwania. 19

20 czas trwania godziny. Poprzez przekręcenie pokrętła regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas pracy. czas trwania minuty. Wentylacja Czas trwania Wentylacja Czas trwania Wentylacja rozpoczyna się. Na wyświetlaczu pokazany jest poziom nawiewu i wybrany czas trwania. Przycisk szybkiego startu świeci na niebiesko Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby dostosować żądany pozostały czas pracy. Poprzez przekręcenie pokrętła regulującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można skrócić pozostały czas pracy. 20

21 XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Ustawienie poziomów nawiewu w trakcie pracy 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby przejść z wyboru pozostałego czasu pracy do wyboru poziomu nawiewu. poziom nawiewu. XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Wyłączanie wentylacji 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. Podświetlenie przycisku szybkiego startu zmienia się z koloru niebieskiego na biały. Wentylacja 21

22 4. 5 Programowanie timera Funkcja dostępna tylko dla elementu obsługi MultiControl. Istnieje możliwość programowania ustawień czasu z wyprzedzeniem do 7 dni. W zaprogramowanym czasie urządzenie grzewcze włącza się automatycznie. Istnieje możliwość zapisu do 3 na dzień i łącznie do 21 ustawień czasu. W zależności od stosowanego wariantu urządzenia MultiControl i przypadku użycia (np. w samochodzie, pojeździe ciężarowym, na łodzi itp. ) liczba będących aktywnie do dyspozycji timerów może się wahać. Maksymalnie możliwych jest 21 aktywnych timerów Tworzenie i aktywacja timerów 33Czas i aktualny dzień tygodnia są ustawione. 33Urządzenie grzewcze jest wyłączone. 33W menu głównym został wybrany symbol. XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Dodaj timer (jeśli nie został jeszcze zapisany żaden timer). Dodaj timer XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby dodać nowy timer. Dzień. Pon Dzień 22

23 czas startu godziny. czas startu minuty. czas zakończenia godziny. czas zakończenia minuty. Czas startu Czas startu Czas zakoń. Czas zakoń. Stosownie do żądanych trybów pracy ( ogrzewanie lub wentylacja) należy ustawić żądaną temperaturę (tryb pracy ogrzewanie) lub poziom nawiewu (tryb pracy wentylacja). 33Należy ustawić timer dla trybu pracy ogrzewanie. 23

24 żądany tryb ogrzewania. Możliwości wyboru: Eco (tryb energooszczędny), Normalny (ogrzewanie do temperatury komfortowej), Boost - podbicie mocy (szybkie ogrzewanie) Normalny żądaną temperaturę. Zakres temperatur: 5-35 o C, o F. Temperatura Pon 1 Zaprogramowany timer zostaje zapisany i wyświetlony na wyświetlaczu. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby aktywować zaprogramowany timer. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Aktywuj. aktywację. Numeracja timerów jest ustalona według kolejności programowania. Aktywowanie zaprogramowanego timera charakteryzuje biały pasek. W menu głównym pojawia się symbol T. Przycisk szybkiego startu miga na zielono, gdy timer z ogrzewaniem jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. Aktywuj Pon 1 24

25 33Należy ustawić timer dla trybu pracy Wentylacja. żądany tryb Wentylacja. żądany poziom nawiewu. Możliwości wyboru: poziom nawiewu 1-4. Wentylacja Poziom 2 Zaprogramowany timer zostaje zapisany i wyświetlony na wyświetlaczu. Pon 1 Aktywuj Pon 1 Aktywowanie zaprogramowanego timera charakteryzuje biały pasek. Przycisk szybkiego startu miga na biało, gdy timer z wentylacją jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. 25

26 4. 5. 2 Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera 33W menu głównym został wybrany symbol. Na wyświetlaczu pojawiają się zapisane timery. y są uporządkowane chronologicznie według dni/godziny. Kolejny aktywny timer jest wyświetlany jako pierwszy. Pon 1 żądany timer. operację (aktywuj/dezaktywuj/edytuj/usuń). Dezaktywuj Usunąć wszystkie zaprogramowane timery 33W menu głównym został wybrany symbol. 26

27 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Pon 1 Na wyświetlaczu pojawiają się zapisane timery. XXPokrętło regulacji kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja Usuń wszystkie. Usuń wszystkie Na wyświetlaczu zostaje wyświetlone OK. Usuń wszystkie Wszystkie zaprogramowane timery zostały usunięte. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlone menu główne. 6 Wodne urządzenia grzewcze 4. 7 Ustawienie ogrzewania Włączanie urządzenia grzewczego za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. Czas pracy może zostać wstępnie ustawiony. 27

28 XXWcisnąć przycisk szybkiego startu. Na wyświetlaczu pokazuje się symbol ogrzewania i wstępnie ustawiony pozostały czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Włączanie urządzenia grzewczego przez menu ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol ogrzewania. Na wyświetlaczu miga czas pracy. czas trwania godziny. Poprzez kręcenie pokrętła regulacyjnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas pracy. Ogrzewanie Czas trwania 28

29 czas trwania minuty. Ogrzewanie Czas trwania Ogrzewanie rozpoczyna się. Na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol ogrzewania i wstępnie ustawiony pozostały czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na zielono Dostosowanie pozostałego czasu pracy w trakcie funkcjonowania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. W trakcie funkcjonowania pozostały czas pracy może zostać jedynie zredukowany. Od minimalnego czasu pracy wynoszącego 10 minut nie można wprowadzać już żadnych zmian. Zwiększenie jest możliwe tylko po uprzednim wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia. Poprzez kręcenie pokrętła regulacyjnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, może zostać skrócony pozostały czas pracy. X X Wcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić 29

30 4. 7. 4 Wyłączanie ogrzewania 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie ogrzewania. Na wyświetlaczu pojawia się menu główne. 8 Ustawienie wentylacji Włączanie wentylacji za pomocą przycisku szybkiego startu Funkcja Szybki start umożliwia ogrzewanie lub wentylację poprzez proste naciśnięcie przycisku. Na wyświetlaczu pojawia się symbol wentylacji i pozostały czas pracy. Przycisk szybkiego startu świeci na niebiesko Ustawienie nawiewu przez menu wentylacji 33W menu głównym został wybrany symbol Wentylacja. Wentylacja 30

31 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Poprzez kręcenie pokrętła regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas pracy. Wentylacja Czas trwania czas trwania minuty. Wentylacja Czas trwania Wentylacja rozpoczyna się. Poprzez kręcenie pokrętła regulacyjnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można skrócić pozostały czas pracy. 31

32 XXWcisnąć pokrętło regulacji w ciągu 5 sek., aby zatwierdzić Wyłączanie wentylacji 33Urządzenie grzewcze znajduje się w trybie wentylacji. 9 Programowanie timera Funkcja dostępna tylko dla elementu obsługi MultiControl. Maksymalnie możliwych jest 21 aktywnych timerów Tworzenie i aktywacja timerów 33Godzina i aktualny dzień tygodnia są ustawione. 32

33 33W menu głównym został wybrany symbol. czas startu godziny. Pon Dzień Czas startu Czas startu 33

34 czas zakończenia godziny. żądany tryb pracy ( ogrzewanie lub wentylacja). Normalny Wentylacja Zaprogramowany timer zostaje zapisany i wyświetlony na wyświetlaczu Pon 1 Pon 1 XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby aktywować zaprogramowany timer. Aktywuj 34

35 aktywację. Przycisk natychmiastowego uruchamiania miga na zielono, gdy timer z ogrzewaniem jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. Przycisk natychmiastowego uruchamiania miga na niebiesko, gdy timer z wentylacją jest aktywny, lecz ekran jest wyłączony. Pon 1 Pon Dezaktywacja, edytowanie i usuwanie zaprogramowanego timera 33W menu głównym został wybrany symbol. Zapisane timery pojawiają się na wyświetlaczu. 35

36 operację (aktywuj/dezaktywuj/edytuj/usuń). Dezaktywuj Usuwanie wszystkich zaprogramowanych timerów 33W menu głównym został wybrany symbol. 36

37 4. 10 ogólne 4. 11 Ustawienie szybkiego startu powietrznych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby wybrać podmenu Szybki start. Szybki start Na wyświetlaczu pojawia się tryb ogrzewania. żądany tryb ogrzewania*. Ogrzewanie Normalny Na wyświetlaczu pojawia się temperatura grzania. 37

38 żądaną temperaturę. Ogrzewanie Temperatura Na wyświetlaczu miga czas trwania. Poprzez kręcenie pokrętła regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, można wybrać i aktywować maksymalny czas trwania. Ogrzewanie Czas trwania czas trwania minuty. Ogrzewanie Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie wentylacji 33W menu głównym został wybrany symbol. 38

39 XXWcisnąć pokrętło regulacji. tryb wentylacji. Na wyświetlaczu pojawiają się cztery poziomy nawiewu. Poziom 2 Wentylacja Poziom 2 Na wyświetlaczu miga czas trwania. Wentylacja Czas trwania 39

40 czas trwania minuty. Wentylacja Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie szybkiego startu wodnych urządzeń grzewczych Ustawienie ogrzewania 33W menu głównym został wybrany symbol. Na wyświetlaczu miga czas trwania. 40

41 czas trwania godziny. Ogrzewanie Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie wentylacji Funkcja Wentylacji nie jest dostępna we wszystkich wodnych urządzeniach grzewczych. 41

42 tryb wentylacji. Wentylacja Czas trwania Przycisk szybkiego startu jest konfigurowany za pomocą stosownych ustawień Ustawienie dnia tygodnia 33W menu głównym został wybrany symbol. 42

43 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony symbol Szybki start. Szybki start żądany symbol Dzień tygodnia. żądany dzień tygodnia. Dzień tygodnia Pon Dzień tygodnia 4. 14 Ustawienie godziny 33W menu głównym został wybrany symbol. żądany symbol Czas. Szybki start Czas 43

44 żądany format czasu (12/24h). Format czasu Na wyświetlaczu miga godzina. czas godziny. czas minuty. Ustaw czas Ustaw czas 4. 15 Ustawienie języka 33W menu głównym został wybrany symbol. Szybki start 44

45 żądany symbol Język. żądany język. Język Polski Język 4. 16 Ustawienie jednostki temperatury 33W menu głównym został wybrany symbol. Szybki start żądany symbol Jednostka temperatury. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby wybrać jednostkę. Ustawienie to jest przejmowane bez potwierdzania. Jednostka temperatury Jednostka temperatury 45

46 4. 17 Ustawienie jasności 33W menu głównym został wybrany symbol. żądany symbol Jasność. żądaną wartość. Szybki start Jasność Jasność 4. 18 Ustawienie wyłączenia ekranu 33W menu głównym został wybrany symbol. Szybki start 46

47 żądany symbol Wyłączenie ekranu. żądany czas lub tryb Auto. Wyłączenie ekranu Wyłączenie ekranu Po wybraniu trybu Auto ekran w trakcie aktywnego ogrzewania/wentylacji nie wyłącza się. Jeśli nie jest aktywne żadne urządzenie grzewcze, to przy ustawieniu Auto ekran wyłącza się po 10 sekundach Ustawienie podświetlenia dziennego / nocnego W przypadku podświetlenia ekranu można wybierać pomiędzy podświetleniem dziennym i nocnym. Jeśli zostanie wybrana opcja Off, to zostanie aktywowane ogólne ustawienie poziomu jasności bez rozróżnienia na dzień i noc. Szybki start 47

48 żądany symbol Dzień/Noc. Dzień/Noc Wstępnie jest ustawiona opcja Off. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby ustawić wartości dla początku dnia, końca dnia, jasności w ciągu dnia, jasności w nocy. Dzień/Noc Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony wstępnie ustawiony czas dla dnia. Na wyświetlaczu miga czas godzina dla początku dnia. żądany początek dnia godzina. Początek dnia Na wyświetlaczu miga czas minuty dla początku dnia. 48

49 żądany początek dnia minuty. Początek dnia Na wyświetlaczu miga czas godzina dla końca dnia. żądany koniec dnia godzina. Koniec dnia Na wyświetlaczu miga czas minuty dla końca dnia. żądany koniec dnia minuty. Koniec dnia Na wyświetlaczu pojawia się poziom jasności dzień. żądany poziom jasności dzień. Jasność (Dzień) Na wyświetlaczu pojawia się poziom jasności noc. 49

50 żądany poziom jasności noc. Jasność (Noc) Na wyświetlaczu pojawia się symbol Dzień/ Noc. Wybrane wartości zostały zapisane. Podświetlenie dnia i nocy jest aktywowane. Dzień/Noc 4. 20 Wywoływanie informacji systemowych W informacjach systemowych zawarte są dane dotyczące statusu oprogramowania i sprzętu elementu obsługi oraz nazwa podłączonego urządzenia grzewczego. Szybki start żądany symbol Informacje systemowe. Informacje systemowe 50

51 Na wyświetlaczu zostaje wyświetlona nazwa urządzenia grzewczego. XXPrzekręcić pokrętło regulacji, aby przełączyć pomiędzy nazwą urządzenia grzewczego, a informacjami dotyczącymi elementu obsługi (nazwa elementu obsługi, status oprogramowania i sprzętu). Urządzenie grzewcze 4. 21 Wywoływanie zapisanych informacji o błędach Jeśli urządzenie grzewcze oraz wszystkie inne podłączone komponenty wykazują błędne funkcjonowanie, to takie informacje o błędach (kody) są zapisywane i tutaj wyświetlane. Aktualne informacje o błędach są dodatkowo oznaczane symbolem!. W przypadku wystąpienia błędu, komunikaty o błędzie muszą zostać zatwierdzane przez wciśnięcie pokrętła regulacyjnego. Dopiero po zatwierdzeniu, menu główne znów jest wyświetlane. Szybki start 51

52 żądany symbol Informacja o błędach. Informacja o błędach Na wyświetlaczu zostaje (zostają) wyświetlone komunikat (-y) o błędzie. Jeśli brak jest komunikatu o błędzie, to na wyświetlaczu pojawia się OK. W przypadku większej liczby komunikatów o błędzie, przez przekręcenie pokrętła regulującego mogą zostać wywołane wszystkie komunikaty. XXWcisnąć pokrętło regulacji, aby wrócić do podmenu Przeprowadzanie resetu W przypadku resetu, wszystkie ustawienia są przywracane do ustawień fabrycznych (ustawienia podstawowe skonfigurowane przez serwisanta) z wyjątkiem dnia tygodnia i godziny. Uwaga: Cofane są wszystkie ustawienia osobiste. Procedura ta nie może zostać anulowana. 52

53 XXWcisnąć pokrętło regulacji. Szybki start żądany symbol Reset. Reset Na wyświetlaczu zostaje wyświetlone OK. Następuje ponowne uruchomienie. Reset 5 Czyszczenie XX W celu czyszczenia elementu obsługi stosować wyłącznie miękką, niepozostawiającą kłaczków ściereczkę. Do obudowy nie może wnikać wilgoć. Do czyszczenia nie używać środków do mycia szyb, środków do czyszczenia stosowanych w gospodarstwie domowym, sprejów, rozpuszczalników, środków do czyszczenia zawierających alkohol ani środków do szorowania. 6 Komunikat o błędzie Komunikaty o błędzie urządzenia grzewczego będą wyświetlane rozpoczynając od oznaczenia F i znajdują się w stosownym opisie urządzenia grzewczego. Komunikaty o błędzie elementu obsługi są wyświetlane poprzez symbol T. Dalsze informacje dotyczące informacji o błędach podane są w rozdziale Kody błędów. 53

54 33 Błąd Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie jest zapisywany w pamięci błędów. Jeśli komunikat o błędzie nie zostanie zatwierdzony, to będzie on wyświetlany przy każdym nowym uruchomieniu / zbudzeniu ze stanu spoczynku. 6. 1 Kody błędów XXJeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, proszę o skontaktowanie się z serwisem/obsługą klienta. UWAGA: Przeglądy i naprawy mogą być podejmowane wyłącznie przez przeszkolony personel! Przykłady komunikatów o błędzie dla elementu obsługi: Kod Opis T84 Zbyt niskie napięcie (napięcie zasilania poniżej 8 V) XXNaładować baterię lub sprawdzić elektrykę samochodu Te4 Te5 Status LED uszkodzony XXSkontaktować się z serwisem / obsługą klienta Błąd czujnika temperatury (czujnik temperatury w MultiControl/Smart- Control uszkodzony) XXSkontaktować się z serwisem / obsługą klienta 54

55 Kod Teb Opis Błędna godzina (wewnętrzny chip zegarowy urządzenia MultiControl/ SmartControl utracił swoją godzinę) XXW przypadku przerwy w napięciu wynoszącej ponad 8 minut: Na nowo wprowadzić datę / godzinę XXW przypadku wystąpienia błędu bez przerwy w napięciu: Skontaktować się z serwisem / obsługą klienta Tec Zacinający się przycisk obsługi (przycisk obsługi wciśnięty dłużej niż 10 sek. ) XXSkontaktować się z serwisem / obsługą klienta 7 Utylizacja Element obsługi nie może być wyrzucany do odpadów komunalnych. XXProszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów elektronicznych. 8 Serwis i obsługa klienta Mają Państwo pytania natury technicznej lub problem z urządzeniem? Krajowe numery telefonów do naszych przedstawicieli podane są na stronie internetowej: 9 Dane techniczne Zakres napięcia roboczego: 12 V do 24 V Dopuszczalne temperatury otoczenia: Praca: 40 C do +75 C Magazyn: 40 C do +90 C Przy temperaturze poniżej 20 C funkcja ochrony wyświetlacza elementu obsługi jest aktywna. Wyświetlacz i podświetlenie tła są wyłączone, a status ogrzewania jest wskazywany tylko przez status diody LED. Urządzenie grzewcze może być jednak włączane i wyłączane przez przycisk szybkiego startu bez ograniczeń. 55

56 W przypadku wersji kilkujęzycznej wiążący jest tekst w języku niemieckim. Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany Visiting Address: Friedrichshafener Str Gilching Germany Internet: Ident-Nr B 11/14 Errors and omissions excepted Printed in Germany Webasto Thermo & Comfort SE, 2014 Numer telefonu dla odpowiedniego kraju jest podany w składanej ulotce zawierającej wykaz punktów serwisowych Webasto, albo na stronie internetowej przedstawicielstwa Webasto w tym kraju.

Instrukcja instalacji i szybkiego startu Cisco 7012

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i szybkiego startu Cisco 7012

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i szybkiego startu Cisco 7012