Dokument instalacyjny Hitachi Cj110mv 5 8 Amp Top Handle Variable Speed Jig Saw

Hitachi CJ110MV 5.8 Amp Top Handle Variable Speed Jig Saw is a powerful and versatile tool for any DIYer or professional. With a variable speed range of up to 3,000 SPM, this jig saw can handle a variety of materials from wood and metal to plastic and ceramic. The top handle design allows for easy maneuverability and the adjustable blade guard provides additional control. The tool also comes with a dust blower to keep your work area clear and a quick-release system for easy blade changes. With its comfortable grip, high performance motor and adjustable speed settings, the Hitachi CJ110MV is an excellent choice for anyone looking for a reliable, versatile jig saw.

Ostatnia aktualizacja: Dokument instalacyjny Hitachi Cj110mv 5 8 Amp Top Handle Variable Speed Jig Saw

Wnioski i druki do pobrania

LM1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2, 5t i ≤ 3, 5t
I. Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2, 5t i ≤ 3, 5 (wypełnia przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub NIE POSIADAJĄCY zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy*)
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2, 5t i ≤ 3, 5 (wniosek LM1) - oryginał
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik OC) - oryginał
 3. Certyfikat kompetencji zawodowych - kserokopia
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzeniedziałalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:
 • 1800 euro – na pierwszy pojazd,
 • 900 euro na każdy następny pojazd.

I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę* lub notarialnie
- wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie

SKŁADAJĄC SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKATY:

>> 57/2019 <<
>> 63/2019 <<

II. Gwarancja bankowa - oryginał

III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia - kopia

IV. Wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) – wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy - oryginał

*Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Wartość ta wynosi 4, 8320 zł.

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (załącznik OB) - oryginał
6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
7. Oświadczenie o niekaralności (załącznik ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
8. Wykaz pojazdów (załącznik WPCM) - oryginał
9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

II. Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2, 5t i ≤ 3, 5 (składa przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane przez inny organ niż GITD lub w przypadku gdy zezwolenie wydane przez GITD zostało przekazane do właściwego organu zgodnie z art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym)
 • Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (wniosek LM1) - oryginał
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - kserokopia
 • Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - oryginał
 • SKŁADAJĄC ZAŚWIADCZENIE OD STAROSTWA/URZĘDU MIASTA ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

  4. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">WPCM) - oryginał
  5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji

  III. Złóż wniosek przez internet

  Opcja chwilowo niedostępna w serwisie biznes. pl

  IV. Opłaty
 • Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.
 • Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
 • - do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • - powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
 •  Wpłaty należy dokonać na konto NBP

  Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie licencji oraz zezwolenia.

  Każda wpłata powinna dotyczyć tylko jednego wniosku.

  V. Adres do przesłania dokumentów

  Wniosek należy przesyłać na adres:
  GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
  Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

  VI. Dla pełnomocników

  Informacje dot. opłat administracyjnych i pełnomocnictw znajdą Państwo w:
  >> INFORMACJA 39/2020 << 

  Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

  Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

  Materiały

  Wniosek LM1
  LM1. pdf0. 17MB
  załącznik OB) - oryginał.
  7. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.
  8. pl/attachment/15ffdbfd-be7e-4ea4-8595-3507ac7fe2ad">załącznik ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał.
  9. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał.
  10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

  II. Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych na licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy - dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD lub w przypadku gdy zezwolenie wydane przez GITD zostało przekazane do właściwego organu zgodnie z art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym
 • Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - oryginał.
 • 5.
  6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej.

 • do 5 lat wynosi 400 zł + 200 zł za każdy wypis z licencji
 • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 800 zł + 400 zł za każdy wypis z licencji
 • W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. zmiana danych na licencji.

  załącznik OB) - oryginał
  7. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  8. pl/attachment/15ffdbfd-be7e-4ea4-8595-3507ac7fe2ad">załącznik ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  9. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał
  10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

  II. Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy - dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD lub w przypadku gdy zezwolenie wydane przez GITD zostało przekazane do właściwego organu zgodnie z art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym
 • Wniosek o przeniesienie uprawnień (wniosek LM5) - oryginał
 • Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - oryginał
 • 4. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał
  5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej - oryginał

 • Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 50 zł.
 • Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
 • do 5 lat wynosi 200 zł + 40 zł za każdy wypis z licencji
 • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 400 zł + 80 zł za każdy wypis z licencji
 • W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji. pl/attachment/9b7f4c2d-eaba-456c-adf3-721bae846a3d" target="_blank" download="" aria-label="Pobierz plik LM5. 20MBWniosek LM5
  LM5. 20MB

  LM6. Przeniesienie uprawnień – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej) - wynikających z zezwolenia na
 • Wniosek o przeniesienie uprawnień (wniosek LM6) - oryginał
 • Akt zgonu posiadacza zezwolenia/licencji - kserokopia
 • Sądowe postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (osoby będące spadkobiercami, a nie ubiegające się o zezwolenie powinny złożyć oświadczenie o nie roszczeniu praw do zezwolenia, które zostało udzielone zmarłemu przedsiębiorcy) - oryginał
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik OC) - oryginał
 • 8. pl/attachment/90651f4e-c99b-4d9c-acf5-58bd03e13f2d">załącznik OB) - oryginał
  9. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  10. pl/attachment/15ffdbfd-be7e-4ea4-8595-3507ac7fe2ad">załącznik ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  12. Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa w spadku - oryginał
  13. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał
  14. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

 • Wniosek o przeniesienie uprawnień (wniosek LM6) - oryginał
 • Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - oryginał
 • 6. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał
  7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

  ​​​​​Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

  załącznik OB) - oryginał
  8. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  9. pl/attachment/15ffdbfd-be7e-4ea4-8595-3507ac7fe2ad">załącznik ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  10. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał

  II. Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień - przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy - wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD lub w przypadku gdy zezwolenie wydane przez GITD zostało przekazane do właściwego organu zgodnie z art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym 
 • Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z decyzją wyrażającą zgodę na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia - oryginał
 • 6. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał

  - Wniosek jest bezpłatny.  

  załącznik WPCM) - oryginał
  4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

  II. Wymagane dokumenty - wypełnia przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane przez inny organ niż GITD lub w przypadku gdy zezwolenie wydane przez GITD zostało przekazane do właściwego organu zgodnie z art. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym 

  1. Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu (wniosek LM8) - oryginał

  2. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - oryginał

  3. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał

  4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

 • Opłata za udzielenie wypisu z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
 • do 5 lat wynosi 440 zł za każdy wypis z licencji
 • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 880 zł za każdy wypis z licencji
 • Wpłaty należy dokonać na konto NBP
  Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

  W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie wypisu z licencji.

  Każda wpłata powinna dotyczyć tylko jednego wniosku. pl/attachment/c4a36107-f19e-4056-8069-10e02fe8c6db" target="_blank" download="" aria-label="Pobierz plik LM8. pdfWniosek LM8
  LM8. pdf

  LM9. Zmiana osoby zarządzającej transportem
 • Wniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem (wniosek LM9) – oryginał. pl/attachment/13da5b6d-06a0-407c-baae-19ddf2624427">załącznik OC) – oryginał.
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 osoby zarządzającej transportem – oryginał.
 • Oświadczenie o niekaralności (załącznik ON) osoby zarządzającej transportem – oryginał.
 • załącznik OB) – oryginał
  6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstw w wdziedzinach określonych w art. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 zarządcy sukcesyjnego oraz osoby zarządzającej transportem – oryginał
  7. pl/attachment/15ffdbfd-be7e-4ea4-8595-3507ac7fe2ad">załącznik ON) zarządcy sukcesyjnego oraz osoby zarządzającej transportem – oryginał
  8. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) – oryginał
  9. Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego (załącznik - oświadczenie) – oryginał
  10. Akt zgonu – kopia

  II. Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień - przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty śmierci posiadacza licencji - wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (składa zarządca sukcesyjny przedsiębiorcy POSIADAJĄCEGO zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane przez inny organ niż GITD lub w przypadku gdy zezwolenie wydane przez GITD zostało przekazane do właściwego organu zgodnie z art. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym):
 • Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (wniosek LM10) – oryginał
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wraz z decyzją potwierdzającą możliwość wykonywania uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji – kopia
 • Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej wydane dla zarządcy sukcesyjnego zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 – oryginał
 • 4. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) – oryginał
  5. pl/attachment/0930e7bd-077a-43b6-8a96-cc2becc45213">załącznik - oświadczenie) – oryginał
  6. Akt zgonu – kopia

  załącznik OB) - oryginał
  8. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  9. pl/attachment/15ffdbfd-be7e-4ea4-8595-3507ac7fe2ad">załącznik ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał
  10. pl/attachment/961baa04-8724-4f3a-8f9b-c186077dc979">załącznik WPCM) - oryginał
  11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, licencji i wypisu(ów) z licencji wspólnotowej

  13. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób: Pisemna zgoda pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem - oryginał

  II. Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – dotyczy przedsiębiorcy w przypadku gdy zezwolenie wydał inny organ niż GITD lub w przypadku gdy zezwolenie wydane przez GITD zostało przekazane do właściwego organu zgodnie z art. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym 
 • Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa (załącznik - oświadczenie) - oryginał
 • 8. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób: Pisemna zgoda pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem - oryginał

  załącznik WPCM) - oryginał.

 • Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - oryginał.

  Dokument instalacyjny Hitachi Cj110mv 5 8 Amp Top Handle Variable Speed Jig Saw
 • Bezpośredni link do pobrania Dokument instalacyjny Hitachi Cj110mv 5 8 Amp Top Handle Variable Speed Jig Saw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokument instalacyjny Hitachi Cj110mv 5 8 Amp Top Handle Variable Speed Jig Saw